FastMG: A simple, fast, and accurate maximum likelihood procedure to estimate amino acid replacement rate matrices from large data sets

Amino acid replacement rate matrices are a crucial component of many protein analysis systems such as sequence similarity search, sequence alignment, and phylogenetic inference. Ideally, the rate matrix reflects the mutational behavior of the actual data under study; however, estimating amino acid replacement rate matrices requires large protein alignments and is computationally expensive and complex. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    84    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.