Thực trạng kiến thức, thái độ dự phòng nhiễm khuẩn tiết niệu ở người bệnh có dẫn lưu nước tiểu của sinh viên điều dưỡng học tại trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc năm 2019

Bài viết mô tả thực trạng về kiến thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ dự phòng nhiễm khuẩn tiết niệu ở người bệnh có ống dẫn lưu nước tiểu của Sinh viên Điều dưỡng trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc năm 2019. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỰC TRẠNG KIẾN THỨC THÁI ĐỘ DỰ PHÒNG NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU Ở NGƯỜI BỆNH CÓ DẪN LƯU NƯỚC TIỂU CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ VĨNH PHÚC NĂM 2019 Thân Văn Lý1 Trịnh Thị Luyến1 Vũ Đình Sơn1 Phạm Thị Sáng1 1 Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả thực trạng về kiến thức nghiên cứu trung bình và độ lệch chuẩn thái độ và xác định một số yếu tố liên quan 28 96 2 64. Yếu tố tham gia lớp tập huấn đến kiến thức thái độ dự phòng nhiễm có liên quan đến điểm kiến thức dự phòng khuẩn tiết niệu ở người bệnh có ống dẫn nhiễm khuẩn tiết niệu ở NB có ống dẫn lưu nước tiểu của Sinh viên Điều dưỡng lưu nước tiểu với mức ý nghĩa thống kê p trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc năm 2019. lt 0 001. Các yếu tố số năm kinh nghiệm Đối tượng và phương pháp nghiên cứu làm Điều dưỡng và tham gia lớp tập huấn Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 326 Sinh có liên quan đến điểm kiến thức dự phòng viên Điều dưỡng trường Trung cấp Y tế Vĩnh nhiễm khuẩn tiết niệu ở người bệnh có ống Phúc từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2019 dẫn lưu nước tiểu của đối tượng nghiên cứu bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức thái với mức ý nghĩa thống kê p lt 0 001. Kết độ dự phòng nhiễm khuẩn tiết niệu ở người luận Kiến thức thái độ dự phòng nhiễm bệnh có ống dẫn lưu nước tiểu. Kết quả khuẩn tiết niệu ở người bệnh có ống dẫn Điểm kiến thức dự phòng nhiễm khuẩn tiết lưu nước tiểu của Sinh viên Điều dưỡng niệu ở người bệnh có ống dẫn lưu nước tiểu trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc năm 2019 của đối tượng nghiên cứu trung bình và độ ở mức độ trung bình. lệch chuẩn 6 75 1 45. Điểm thái độ dự Từ khóa Kiến thức thái độ nhiễm phòng nhiễm khuẩn tiết niệu ở người bệnh khuẩn tiết niệu ở người bệnh có ống dẫn có có ống dẫn lưu nước tiểu của đối tượng lưu nước tiểu dự phòng. NURSE KNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARDS THE CATHETER ASSOCIATED URINARY TRACT INFECTION PREVENTION OF NURSING STUDENTS AT VINH PHUC SESONDARY MEDICAL 2019 ABTRACT Objective To describe the knowledge Secondary Medical and to

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    54    1    25-09-2022
39    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.