Mức độ tự tin về sinh con của thai phụ tại Bệnh viện A Thái Nguyên

Bài viết mô tả mức độ tự tin về sinh con của thai phụ tại Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2019 - 2020 và xác định một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 10/2019 - 5/2020 trên 195 thai phụ mang thai từ tuần thứ 35 đến 41 được tiên lượng sinh đường âm đạo. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 10. World Health Organization 2001 12. Awan A Afzal M Majeed I et al. Occupational health A mannual for 2017 . Assessment of Knowledge Attitude primary health care workers World Health and Practices regarding Occupational Organization. Hazards among Nurses at Nawaz Sharif 11. Amadhila J and Marieta J 2017 . Social Security Hospital Lahore Pakistan. Knowledge and practices among registered Saudi J. Med. Pharm. Sci 3 6 pp. 622-630. nurses on occupational hazards in 13. Hu S. X Luk A. L and Smith G. D Onandjokwe Health District Oshikoto 2015 .The effects of hazardous working region Namibia. Journal of Hospital conditions on burnout in Macau nurses. Administration 6 4 pp. 46-51. International Journal of Nursing Sciences 2 1 pp. 86-92. MỨC ĐỘ TỰ TIN VỀ SINH CON CỦA THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN Phạm Thị Vân Anh1 Nguyễn Thị Hải Yến1 1 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả mức độ tự tin về sinh sinh con của đối tượng nghiên cứu ở mức con của thai phụ tại Bệnh viện A Thái độ trung bình 52 8 8 5 tổng điểm 80. Nguyên năm 2019 - 2020 và xác định một Sự tự tin về sinh con của thai phụ có mối số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương tương quan với các biến độc lập là sự lo sợ pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt về sinh con p 0 001 kiến thức về sinh ngang được thực hiện từ tháng 10 2019 - con sự hỗ trợ xã hội và kết quả mong đợi 5 2020 trên 195 thai phụ mang thai từ tuần p lt 0 001 . Kết luận Sự tự tin về sinh con thứ 35 đến 41 được tiên lượng sinh đường của thai phụ tại bệnh viện A Thái Nguyên ở âm đạo. Nghiên cứu phỏng vấn đối tượng mức trung bình cần có các biện pháp can nghiên cứu bằng phiếu tự điền sự tự tin thiệp để cải thiện giúp thai phụ có đủ tự tin về sinh con của thai phụ Childbirth self- để sinh thường. efficacy inventory - CBSEI- 32 có chỉnh Từ khóa Sự tự tin về sinh con thai phụ sửa cho phù hợp. Kết quả Sự tự tin về sự tự tin. CHILDBIRTH SELF-EFFICACY OF PREGNANT WOMEN AT A THAI NGUYEN HOSPITAL ABSTRACT Objective To .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
111    4    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.