Thực trạng rối loạn cơ xương chi trên ở nhân viên văn phòng tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc năm 2019

Rối loạn cơ xương là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các khiếu nại về y tế, giảm khả năng lao động và chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định thực trạng rối loạn cơ xương chi trên ở nhân viên văn phòng năm 2019. | TOÅNG QUAN amp NGHIEÂN CÖÙU mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only of mothers Thực trạng recognized wrinkledrối loạn skin signs inxương chiin trên urban and ở nhân rural region viên respectively 11 văn of mothers recognized signs of dyspnea in urban and in mountainous region . Mothers phòng knowledgetổng côngofty about prevention Bảoandđảm diarrhea anwas ARI in urban toàn hàng better than that ofhải miền mothers Bắc in rural and mountain regions. năm 2019 Keywords Diarrhea acute respiratory infections knowledge under 5-year-old child. Đỗ Thị Thu Hiền Nguyễn Ngọc Bích Dương Khánh Vân TómTaùtắt c giaû 1. Thông Vieächung tin n ñaøo taïo Rối Y hoïcloạn döï phoø cơngxương vaø Y teá là coânmột g coäntrong g tröôønnhững g Ñaïi hoïnguyên c Y Haø Noänhân i hàng đầu gây ra các khiếu Email thangtcyt@ nại về y tế giảm khả năng lao động và chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới. Nghiên cứu này được 2. Cuïc phoøng choáng HIV AIDS Boä Y teá thực hiện Email nhằmlongmoh@ xác định thực trạng rối loạn cơ xương chi trên ở nhân viên văn phòng năm 2019. Phương 3. pháp Sửnaêdụng CNYTCC4 m hoïc thiết kế nghiên 2015-2016 Vieän ñaøcứu o taïocắt ngang Y hoï c döï phoøtrên ng vaø150 Y teánhân viên coâng coä phòng ng tröôøng Ñaïtổng i hoïc Ycông tyi Bảo Haø Noä Email vietanhmsg1@ dinhminhnb01@ đảm an toàn hàng hải miền Bắc. bằng phương pháp phát vấn bộ câu hỏi cơ xương khớp NORDIC. 4. Boä Y teá Kết quả Email 72 7 đối tượng nghiên dducthien@ cứu mắc RLCX trong 12 tháng trước nghiên cứu. Tình trạng trantuananh2000@ đau vai gáy trong 12 tháng chiếm tỷ lệ cao nhất 68 tình trạng nhân viên bị hạn chế vận động trong 12 tháng chủ yếu là do vị trí đau vai gáy lên tới 32 7 và ở cánh tay là 12 7 . Đa số các đối tượng nghiên cứu chưa có thói quen đến gặp bác sĩ thường xuyên. Có tới 20 7 phải gặp bác sĩ vì tình trạng đau. Có tới 37 4 các đối tượng đau nhiều hơn 1 vị trí cơ xương chi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    22    1    03-10-2022
84    12    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.