Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang năm 2020

Tại huyện Tân Phú Đông, người cao tuổi (NCT) chưa thực sự quan tâm nhiều đến sức khỏe, việc đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) liên quan đến tình trạng sức khỏe sẽ là cơ sở cho chiến lược chăm sóc sức khỏe NCT tại địa phương. Bài viết trình bày đánh giá CLCS và xác định một số yếu tố có liên quan đến CLCS của NCT tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang năm 2020. | TOÅNG QUAN amp NGHIEÂN CÖÙU mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only of mothers Chất lượng recognized cuộc wrinkled sống skin signs vàin urban yếu tố region in rural liên respectively quan ở11người of mothers recognized signs of dyspnea in urban and in mountainous region . Mothers caoknowledge tuổi about tại huyện prevention ofTân Phú diarrhea Đông and ARI in urban tỉnh Tiền was better Giang than that năm of mothers in rural2020 and mountain regions. Hồ Văn Son1 Bùi Thị Tú Quyên2 Keywords Diarrhea acute respiratory infections knowledge under 5-year-old child. Tóm tắt Đặt vấn đề Tại huyện Tân Phú Đông người cao tuổi NCT chưa thực sự quan tâm nhiều đến sức Taùc giaû khỏe việc đánh giá chất lượng cuộc sống CLCS liên quan đến tình trạng sức khỏe sẽ là cơ sở 1. Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi cho chiếnEmail lược thangtcyt@ chăm sóc sức khỏe NCT tại địa phương. Mục2. tiêu CuïĐánh c phoønggiá choáCLCS và xác ng HIV AIDS định Boä Y teá một số yếu tố có liên quan đến CLCS của NCT tại huyện Email longmoh@ Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang năm 2020. 3. CNYTCC4 naêm hoïc 2015-2016 Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi Phương pháp Nghiên cứu cắt ngang Email vietanhmsg1@ trên 400 NCT từ tháng 02 2020 đến tháng 5 2020. dinhminhnb01@ Boä SứcY khỏe teá thể chất SKTC ở NCT chỉ đạt điểm sức khỏe tinh thần SKTT là Email dducthien@ trantuananh2000@ điểm sức khỏe chung SKC là điểm. Phân theo 4 mức độ của thang đo SF36 sức khỏe tốt là sức khỏe trung bình khá chiếm 48 kế đó là mức trung bình với và thấp nhất là sức khỏe kém . Có nhiều yếu tố thuộc về cá nhân hành vi lối sống có mối liên quan với CLCS của NCT. Kết luận CLCS của NCT tại địa bàn nghiên cứu chưa thực sự tốt nhiều đặc điểm cá nhân hành 1. sống vi lối Ñaët .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.