Chất lượng nước sinh hoạt nông thôn ở các trạm cấp nước tập trung tại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019

Bến Tre là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn rõ nét trong những năm gần đây. Do ảnh hưởng của xâm nhập mặn làm suy giảm chất lượng nguồn nước, gây khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày và hoạt động sản xuất. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả thực trạng chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tại các trạm cấp nước tập trung tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019. | TOÅNG QUAN amp NGHIEÂN CÖÙU trình phoûng vaán. . Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu Soá lieäu ñònh löôïng Chất lượng nước sinh hoạt nông sau khi thu thôn thaäp ñöôïc ở kieåmcác trạm tra laøm saïch maõ cấp hoaù vaø . Thieát keá nghieân cöùu Moâ taû caét ngang nhaäp baèn g phaà n meàm Epidata xöû lyù thoáng keâ nước tập trung tại tỉnh Bến Tre giai baèng phaàn meàmđoạnStata 11 2015 thoáng keâ - thoáng keâ suy luaän vôùi kieåm ñònh . moâ2019 taû vôùi tyû leä 2 . Côõ maãu vaø caùch choïn maãu Đặng Thị Phương Thảo1 Lê Thị Thanh Hương2 . Côõ maãu . Ñaïo ñöùc nghieân cöùu Nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh döôùi söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa TÓM TẮT Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå phöông laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân xaù c ñònh soá hoä gia ñình coù baø meï coù con döôù i 5 Đặt vấn đề Bến Tre là một trong những tỉnh bị ảnhcöùhưởngtuoåi u vaø ñoábởi i töôïxâm ng nghieâ nhậpn mặn cöùu. Thoâng tin rõ nét ñöôïnhững trong c hoaøn toaøn baûo maät vaø keát quaû chæ ñöôïc söû duïng cho muïc năm gần đây. Do ảnh hưởng p 1 của P xâm nhập mặn làm ñích suy giảm nghieâ n cöùuchất . lượng nguồn nước gây khó khăn trong sinh 2 N hoạt Z hàng x ngày2và hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó phần lớn các trạm cấp nước 1 px 2 nông thôn ở Bến Tre đều là công trình viện trợ Chương 3. Keá t quaû trình nước của UNICEF từ những năm Vôù i Z 1 96 öù n g vôù i 0 05 p 0 37 3 0 14 2000 hiện nay hệ thống xử lý cũng đã cũ và xuống cấp hiệu quả xử lý không cao. Nghiên cứu này tính ñöôïc N 334. Döï phoøng khoaûng 20 ñoái töôïng töø được choáthực hiện i traû lôø i cuoánhằm i cuøng côõ mômaãtả u laøthực trạng 409 hoä chất gia ñình coù lượng con . sinhKieáhoạt n thöùnông c cuûathôn baø meï tạiveà cáccaùtrạm ch cho treûnước cấp aên döôùi 5 tuoåi. buù ñuùng khi bò tieâu chaûy tập trung tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019. . Caù Phương ch choï pháp u nghiên cứu cắt ngang. Thu thập số liệu thông qua hồi cứu phiếu kết quả n maãkế Thiết Choïn maãu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.