Hành vi tình dục không an toàn và một số yếu tố liên quan của vị thành niên tại Hà Nội, năm 2019

Quan hệ tình dục (QHTD) không an toàn, hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khoẻ và tương lai của vị thành niên (VTN), đang ngày càng có chiều hướng gia tăng tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có hệ thống theo dõi các hành vi nguy cơ nói chung và hành vi tình dục. Vì vậy, nghiên cứu này sử dụng bộ công cụ trong Hệ thống giám sát các hành vi nguy cơ ở VTN (YRBSS) của Hoa Kỳ nhằm tìm hiểu thực trạng các hành vi QHTD không an toàn ở tuổi VTN tại Hà Nội năm 2019. | TOÅNG QUAN amp NGHIEÂN CÖÙU mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only of mothers Hành viwrinkled recognized tìnhskindục signs không anandtoàn in urban invàruralmột region số yếu tố respectively 11 liên of mothers recognized signs of dyspnea in urban and in mountainous region . Mothers quan của knowledge vịprevention about thành niênandtại of diarrhea Hà ARI in urbanNội năm was better 2019 than that of mothers in rural and mountain regions. Dương Minh Đức 1 Nguyễn Thu Thủy1 Nguyễn Mạnh Hùng1 Phạm Quốc Thành1 Keywords Diarrhea acute respiratory infections knowledge under 5-year-old child. Tóm tắt Quan hệ tình dục QHTD không an toàn hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khoẻ và tương lai Taùc giaû của vị thành niên VTN đang ngày càng có chiều hướng gia tăng tại Việt Nam. Tuy nhiên tại Việt 1. Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi Nam chưaEmail có hệthangtcyt@ thống theo dõi các hành vi nguy cơ nói chung và hành vi tình dục. Vì vậy nghiên sử dụng bộ công cụ trong Hệ thống giám sát các hành vi nguy cơ ở VTN YRBSS của Hoa Cuïc phoøng choáng HIV AIDS Boä Y teá Kỳ nhằm Email tìm hiểu thực trạng các hành vi QHTD không an toàn ở tuổi VTN tại Hà Nội năm 2019. longmoh@ 3. CNYTCC4 naêm hoïc 2015-2016 Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi Phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng chọn mẫu nhiều giai đoạn. Có tổng số 3 443 Email vietanhmsg1@ dinhminhnb01@ VTN độ tuổi 16-19 tại 15 trường Trung học phổ thông THPT trên 5 quận huyện của thành phố 4. Boä Y teá Hà Nội tham gia Email nghiên cứu. dducthien@ trantuananh2000@ Kết quả Tỷ lệ đối tượng từng có QHTD là 3 4 và tỷ lệ này tăng dần theo độ tuổi. Trong đó tỷ lệ có QHTD ở nhóm 16 tuổi là 2 1 và ở nhóm gt 16 tuổi là 5 8 . Ngoài ra khoảng 20 VTN từng có QHTD nói rằng mình có nhiều bạn tình trong 3 tháng qua. Kết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.