Tạp chí Khoa học: Số 02/2020

Tạp chí Khoa học: Số 02/2020 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu lý thuyết sự hấp phụ các phân tử hữu cơ chứa vòng benzen lên bề mặt kaolinite, một cách nhìn mới về phản liên kết hydro C-H···N trong các phức của chloroform với hydrogen cyanite và dẫn xuất fluoride, chặn hàm tuyến tính của trạng thái cho hệ rời rạc có chậm và nhiễu bị chặn, . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUY NHÔN QUY NHON UNIVERSITY TAÏP CHÍ KHOA HOÏC JOURNAL OF SCIENCE CHUYEÂN SAN KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN VAØ KYÕ THUAÄT ISSUE NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING 14 1 2020 BÌNH ÑÒNH 02 2020 TẠP CHÍ KHOA HỌC Tập 14 Số 1 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ISSN 1859-0357 MỤC LỤC 1. Nghiên cứu lý thuyết sự hấp phụ các phân tử hữu cơ chứa vòng benzen lên bề mặt kaolinite Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Ngọc Trí Nguyễn Tiến 2. Một cách nhìn mới về phản liên kết hydro C-H N trong các phức của chloroform với hydrogen cyanite và dẫn xuất fluoride Phan Đặng Hồng Nhung Huỳnh Thanh Nam Nguyễn Tiến 3. Chặn hàm tuyến tính của trạng thái cho hệ rời rạc có chậm và nhiễu bị chặn Lưu Thị Hiệp Phan Thanh 4. Một phương pháp mới để thiết kế quan sát trạng thái cho hệ Glucose-Insulin có trễ Đào Thị Hải Yến Đinh Công 5. Nghiệm liouvillian hữu tỷ của phương trình vi phân đại số cấp một giống không Nguyễn Trí Đạt Ngô Lâm Xuân 6. Dạy và học các bài toán về ma trận với sự hỗ trợ của phần mềm maple Lê Văn 7. Tối ưu vị trí và công suất nguồn điện phân tán nhằm nâng cao chất lượng điện áp trên lưới điện phân phối Ngô Minh Khoa Huỳnh Đức 8. Thiết kế bộ điều khiển dòng điện dựa trên nền tảng FPGA Đỗ Văn 9. Ứng dụng công nghệ IoT thiết kế hệ thống giám sát điện năng Áp dụng cho phụ tải điện hạ áp 220VAC Hồ Văn Trình Lê Văn Thơ Ngô Minh 10. Đa dạng thành phần loài cá ở đầm Thị Nại tỉnh Bình Định Võ Văn Chí Nguyễn Thị Phương TẠP CHÍ KHOA HỌC Tập 14 Số 1 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ISSN 1859-0357 JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y A theoretical study on adsorption of organic molecules containing benzene ring onto kaolinite surface Nguyen Thi Thuy Nguyen Ngoc Tri Nguyen Tien Trung Laboratory of Computational Chemistry and Modelling Faculty of Natural Science Quy Nhon University Vietnam Received 13 08 2019 Accepted 14 09 2019 ABSTRACT In the present work we performed calculations on adsorption of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    7    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.