Đa dạng thành phần loài cá ở đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định

Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát sự đa dạng thành phần loài cá của khu hệ đầm Thị Nại. Các mẫu cá được thu thập định kỳ hàng tháng và được phân loại đến cấp loài. Thành phần loài cá ở đầm Thị Nại khá đa dạng, gồm có 95 loài, 81 giống nằm trong 55 họ thuộc 16 bộ. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y The fish species composition diversity in Thi Nai lagoon Binh Dinh province Vo Van Chi Nguyen Thi Phuong Hien Faculty of Natural Sciences Quy Nhon University Vietnam Received 08 12 2019 Accepted 08 01 2020 ABSTRACT This study was conducted to investigate the species composition diversity of fish in Thi Nai lagoon. The fish samples were collected every month and classified to species level. The fish species composition in Thi Nai lagoon was diverse including 95 species 81 genera in 55 families and 16 orders. On average each order had 3 44 families 5 06 genera và 5 94 species each family had 1 47 genera and 1 73 species each genus had 1 17 species. Of which there were 7 species considered as vulnerable species in the Vietnam s Red Data Book. The fish fauna of Thi Nai is more diverse in order and family level but less abundant in genus and species level than other adjacent faunas. In general the results of this study offered important data of fish diversity in Thi Nai lagoon to take a part in conserving fish resource in future. Keywords Thi Nai lagoon diversity of fish fish species compostion. Corresponding author. Email vovanchi@ Journal of Science - Quy Nhon University 2020 14 1 87-94 87 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Đa dạng thành phần loài cá ở đầm Thị Nại tỉnh Bình Định Võ Văn Chí Nguyễn Thị Phương Hiền Khoa Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Quy Nhơn Việt Nam Ngày nhận bài 08 12 2019 Ngày nhận đăng 08 01 2020 TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát sự đa dạng thành phần loài cá của khu hệ đầm Thị Nại. Các mẫu cá được thu thập định kỳ hàng tháng và được phân loại đến cấp loài. Thành phần loài cá ở đầm Thị Nại khá đa dạng gồm có 95 loài 81 giống nằm trong 55 họ thuộc 16 bộ. Trung bình mỗi bộ có 3 44 họ 5 06 giống và 5 94 loài mỗi họ có 1 47 giống và 1 73 loài mỗi giống có 1 17 loài. Trong đó có 7 loài cá thuộc diện sẽ nguy cấp theo danh mục của sách đỏ Việt Nam. Khu hệ cá đầm Thị Nại

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    75    3    04-10-2022
154    83    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.