Ứng dụng công nghệ IoT thiết kế hệ thống giám sát điện năng: Áp dụng cho phụ tải điện hạ áp 220VAC

Công nghệ IoT trên nền tảng Thingspeak cloud được nghiên cứu ứng dụng trong bài báo này để thiết kế hệ thống giám sát điện năng đối với mạng điện hạ áp 220VAC. Phần cứng của hệ thống được thiết kế bằng cách sử dụng các môđun bao gồm: PZEM004T, Wemos D1 R1 Arduino có tích hợp môđun ESP8266. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y An IoT application for power monitoring system A case study of 220VAC low voltage load Ho Van Trinh1 2 Le Van Tho3 Ngo Minh Khoa4 Graduate student course 21 Faculty of Engineering and Technology Quy Nhon University Vietnam 1 2 Binh Dinh College Campus 2 - Hoai Nhon Vietnam 3 Undergraduate student course 38 Faculty of Engineering and Technology Quy Nhon University Vietnam 4 Faculty of Engineering and Technology Quy Nhon University Vietnam Received 18 12 2019 Accepted 10 02 2020 ABSTRACT An IoT technology based on Thingspeak cloud is studied in this paper to design a power monitoring system of 220VAC low voltage networks. The hardware unit of this system is designed by using modules including PZEM004T Wemos D1 R1 Arduino with ESP8266 module. This system can easily measure acquire and monitor electrical quantities including voltage current active power and consumption energy of 220VAC low voltage loads. The system in this paper shows the application of Thingspeak cloud for power monitoring at two different locations of low voltage loads via Internet. Keywords IoT control and monitoring electric energy PZEM004T Wemos D1 R1. Corresponding author. Email ngominhkhoa@ Journal of Science - Quy Nhon University 2020 14 1 79-86 79 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Ứng dụng công nghệ IoT thiết kế hệ thống giám sát điện năng Áp dụng cho phụ tải điện hạ áp 220VAC Hồ Văn Trình1 2 Lê Văn Thơ3 Ngô Minh Khoa4 1 Học viên cao học K21 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn Việt Nam 2 Trường Cao đẳng Bình Định Cơ sở 2 - Hoài Nhơn Việt Nam 3 Sinh viên K38 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn Việt Nam 4 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn Việt Nam Ngày nhận bài 18 12 2019 Ngày nhận đăng 10 02 2020 TÓM TẮT Công nghệ IoT trên nền tảng Thingspeak cloud được nghiên cứu ứng dụng trong bài báo này để thiết kế hệ thống giám sát điện năng đối với mạng điện hạ áp 220VAC. Phần cứng của hệ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
184    5    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.