Thiết kế bộ điều khiển dòng điện dựa trên nền tảng FPGA

Trong hệ thống điều khiển vòng kín cho động cơ, khâu điều khiển dòng điện thường được thiết kế là vòng trong cùng, bên ngoài là các vòng tốc độ và vị trí. Vì vậy, vòng điều khiển dòng điện đáp ứng đầu ra thường không cần các điều kiện biên. Hầu hết các bộ điều khiển hiện nay, ba vòng này được thực hiện trên phần mềm, dẫn đến khối lượng tính toán nhiều, thuật toán phức tạp và làm quá trình đáp ứng chậm. Do đó, bộ điều khiển dòng được thực hiện cứng hoá nhằm tăng khả năng đáp ứng và giảm tải cho CPU là mục tiêu bài viết này. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Current controller design based on FPGA Do Van Can Faculty of Engineering and Technology Quy Nhon University Vietnam Received 12 11 2019 Accepted 15 12 2019 ABSTRACT In closed-loop control systems for motors a current controller is usually designed as the inner loop while the outers are the speed and the position controllers. Therefore the current controller usually does not need boundary conditions. Most of these controllers are currently operated on software resulting in lots of computational volumes complex algorithms and slow responses. To overcome these drawbacks the current controller should be hardened to increase the responsiveness and reduce the load on the CPU. The goal of this paper is to present the allowance of FPGA technology for users to design hardening of the flow controller regardless of the CPU scan cycles. Experimental and simulation results show that the design of current controllers based on FPGA response meets the response requirements. Keywords Current controller FPGA motor control hardware software. Corresponding author. Email dovancan@ Journal of Science - Quy Nhon University 2020 14 1 71-78 71 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Thiết kế bộ điều khiển dòng điện dựa trên nền tảng FPGA Đỗ Văn Cần Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn Việt Nam Ngày nhận bài 12 11 2019 Ngày nhận đăng 15 12 2019 TÓM TẮT Trong hệ thống điều khiển vòng kín cho động cơ khâu điều khiển dòng điện thường được thiết kế là vòng trong cùng bên ngoài là các vòng tốc độ và vị trí. Vì vậy vòng điều khiển dòng điện đáp ứng đầu ra thường không cần các điều kiện biên. Hầu hết các bộ điều khiển hiện nay ba vòng này được thực hiện trên phần mềm dẫn đến khối lượng tính toán nhiều thuật toán phức tạp và làm quá trình đáp ứng chậm. Do đó bộ điều khiển dòng được thực hiện cứng hoá nhằm tăng khả năng đáp ứng và giảm tải cho CPU là mục tiêu bài báo này. Công nghệ FPGA cho phép .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    8    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.