Nghiên cứu lý thuyết sự hấp phụ các phân tử hữu cơ chứa vòng benzen lên bề mặt kaolinite

Trong nghiên cứu hiện tại, chúng tôi thực hiện các tính toán về sự hấp phụ các dẫn xuất của benzen như C6 H5 CHO, C6 H5 COOH, C6 H5 NH2 , C6 H5 OH, C6 H5 SO3 H lên bề mặt vật liệu kaolinite sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ. Các cấu trúc bền của sự hấp phụ các phân tử trên lên bề mặt H-slab của kaolinite đã được tìm thấy. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y A theoretical study on adsorption of organic molecules containing benzene ring onto kaolinite surface Nguyen Thi Thuy Nguyen Ngoc Tri Nguyen Tien Trung Laboratory of Computational Chemistry and Modelling Faculty of Natural Science Quy Nhon University Vietnam Received 13 08 2019 Accepted 14 09 2019 ABSTRACT In the present work we performed calculations on adsorption of benzene s derivatives including benzaldehyde benzoic acid aniline phenol benzenesulfonic acid molecules on a kaolinite surface using density function theory method. The stable configurations of the molecules on H-slab of kaolinite were observed. Adsorption energies of complexes ranges from to . Stability of configuarations is significantly contributed by O N-H O hydrogen bonds. The results show that the adsorption ability of these molecules on H-slab of kaolinite decreases in the order of -SO3H gt -COOH gt -OH gt -CHO gt -NH2 functional groups. The DPE PA AIM and NBO results provide an insight into existence and role of O N C-H O hydrogen bonds in stabilizing complexes. Keywords Adsorption organic molecules kaolinite surface DFT. Corresponding author. Email nguyentientrung@ Journal of Science - Quy Nhon University 2020 14 1 5-14 5 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Nghiên cứu lý thuyết sự hấp phụ các phân tử hữu cơ chứa vòng benzen lên bề mặt kaolinite Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Ngọc Trí Nguyễn Tiến Trung Phòng thí nghiệm Hóa học tính toán và Mô phỏng khoa Khoa học tự nhiên Trường Đại học Quy Nhơn Việt Nam Ngày nhận bài 13 08 2019 Ngày nhận đăng 14 09 2019 TÓM TẮT Trong nghiên cứu hiện tại chúng tôi thực hiện các tính toán về sự hấp phụ các dẫn xuất của benzen như C6H5CHO C6H5COOH C6H5NH2 C6H5OH C6H5SO3H lên bề mặt vật liệu kaolinite sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ. Các cấu trúc bền của sự hấp phụ các phân tử trên lên bề mặt H-slab của kaolinite đã được tìm thấy. Năng lượng hấp phụ của các phân tử hữu cơ trên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.