Hoạt động trải nghiệm về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông

Hoạt động trải nghiệm là một hình thức dạy học có ý nghĩa quan trọng trên cả ba mặt giáo dưỡng, giáo dục và phát triển, nhất là đối với những nội dung có tính thời sự như chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông, hoạt động trải nghiệm có thể tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, vừa góp phần thực hiện một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước, vừa có tác dụng nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Experiential activities of sea and island sovereignty in history teaching at high schools Ho Van Toan Faculty of Education Quy Nhon University Vietnam Received 19 03 2020 Accepted 19 04 2020 ABSTRACT Experiential activity considered as a form of teaching has a great significance on all three aspects including training education and development especially the topic on the sovereignty of the national seas and islands. In teaching history at high schools experiential activities can be organized in various forms both contributing to the implementation of an important policy of the Communist Party and the State and improving the quality of teaching History to meet the requirements of the current fundamental and comprehensive innovation in education. Keywords Experiential activities sea and island sovereignty history teaching. Corresponding author. Email hovantoan@ Journal of Science - Quy Nhon University 2020 14 2 87-94 87 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Hoạt động trải nghiệm về chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông Hồ Văn Toàn Khoa Sư phạm Trường Đại học Quy Nhơn Việt Nam Ngày nhận bài 19 03 2020 Ngày nhận đăng 19 04 2020 TÓM TẮT Hoạt động trải nghiệm là một hình thức dạy học có ý nghĩa quan trọng trên cả ba mặt giáo dưỡng giáo dục và phát triển nhất là đối với những nội dung có tính thời sự như chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông hoạt động trải nghiệm có thể tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú vừa góp phần thực hiện một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước vừa có tác dụng nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay. Từ khóa Hoạt động trải nghiệm chủ quyền biển đảo dạy học lịch sử. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ quyền các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông càng khẳng định sự cần thiết Ở trường Trung học phổ thông THPT Lịch sử của việc khai thác kiến

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.