Kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân ở một số trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Thực trạng và giải pháp

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực trạng dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân ở một số trường phổ thông trung học trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần tạo ra những thay đổi về chất trong giáo dục nói chung và trong quá trình dạy học môn Giáo dục công dân nói riêng. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Test and assessment in teaching civic education in some high schools in Quy Nhon city Binh Dinh province Current situation and solutions Phan Thi Thanh Faculty of Education Quy Nhon University Vietnam Received 05 01 2020 Accepted 02 03 2020 ABSTRACT Civic education in high school has a leading position in the orientation of personality development strongly stimulating the development of students competence and thinking ability. In general this subject has not been highly appreciated. Students do not seem to be interested in the subject. The results of renovating teaching methods in the subject are still limited. The test and evaluation of learning results still focus on form and test scores do not really assess exactly the ability of students. Therefore on the basis of theoretical research the status of teaching testing and assessing the results of studying civic education in some high schools in Quy Nhon city the author proposed a number of solutions to contribute to creating qualitative changes in education in general and in the process of teaching civic education in particular. Keywords Testing assessment student teacher civic education high school. Corresponding author. Email phanthithanh@ Journal of Science - Quy Nhon University 2020 14 2 41-48 41 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân ở một số trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định Thực trạng và giải pháp Phan Thị Thành Khoa Sư phạm Trường Đại học Quy Nhơn Việt Nam Ngày nhận bài 05 01 2020 Ngày nhận đăng 02 03 2020 TÓM TẮT Môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông có vị trí hàng đầu trong việc định hướng phát triển nhân cách kích thích mạnh mẽ sự phát triển năng lực và phẩm chất tư duy của người học song nhìn chung môn học này vẫn chưa được đánh giá đúng vị trí. Học sinh dường như không quan tâm đến môn học kết quả của việc đổi mới phương pháp dạy học trong bộ môn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    7    1    03-10-2022
111    13    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.