Ngôn ngữ “chat” trên facebook của giới trẻ 9X

Hiện nay, các nhà nghiên cứu đang lo lắng về việc giới trẻ sử dụng ngôn ngữ dân tộc lệch chuẩn, hay như nhiều nhà nghiên cứu còn gọi là “vẩn đục tiếng Việt” vì cách họ dùng ngôn ngữ để giao tiếp trong đời thường là khá tùy tiện và thiếu sự nghiêm túc. Bài viết này nhằm hướng tới việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt khi các bạn trẻ không có ý thức hướng mình đến việc sử dụng ngôn ngữ đúng chuẩn khi tham gia giao tiếp. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Chat language of the 9X generation on Facebook Bui Thi Thuy Hang Faculty of Primary and Preschool Education Quy Nhon University Vietnam Received 10 02 2020 Accepted 23 03 2020 ABSTRACT These days researchers are worried about the unstandardised use of Vietnamese language among the Vietnamese young generation. Other researchers call this trend as making the Vietnamese language unpurified because the way they use language to communicate in real life is quite arbitrary and flippant. This is a challenge for preserving the purity of the Vietnamese language. Thus the article aims at preserving the purity of the Vietnamese language while young people are not aware of using the language in the right way when participating in communication. Keywords Language of the generation 9X the unstandardised use of Vietnamese language preserving the purity of Vietnamese language. Corresponding author. Email Journal of Science - Quy Nhon University 2020 14 2 23-40 23 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Ngôn ngữ chat trên facebook của giới trẻ 9X Bùi Thị Thúy Hằng Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non Trường Đại học Quy Nhơn Việt Nam Ngày nhận bài 10 02 2020 Ngày nhận đăng 23 03 2020 TÓM TẮT Hiện nay các nhà nghiên cứu đang lo lắng về việc giới trẻ sử dụng ngôn ngữ dân tộc lệch chuẩn hay như nhiều nhà nghiên cứu còn gọi là vẩn đục tiếng Việt vì cách họ dùng ngôn ngữ để giao tiếp trong đời thường là khá tùy tiện và thiếu sự nghiêm túc. Đây là thách thức cho việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bài báo này nhằm hướng tới việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt khi các bạn trẻ không có ý thức hướng mình đến việc sử dụng ngôn ngữ đúng chuẩn khi tham gia giao tiếp. Từ khóa Ngôn ngữ của giới trẻ 9X sử dụng ngôn ngữ dân tộc lệch chuẩn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 1. DẪN NHẬP xuống cấp trầm trọng của tiếng Việt và chúng Trong các cuộc hội thảo khoa học toàn quốc có ta phải có thái độ kiên quyết và rõ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
199    6    1    03-10-2022
41    48    1    03-10-2022
2    29    1    03-10-2022
93    58    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.