Phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non qua hoạt động trải nghiệm văn học

Phát triển giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ là mục tiêu quan trọng được đặt ra trong chương trình Chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. Để thực hiện mục tiêu này, rất cần các phương pháp dạy học đổi mới, sáng tạo. Xét ở bậc mầm non, việc cho trẻ trải nghiệm văn học để phát triển các kỹ năng xã hội được đặt ra như một nội dung quan trọng và một phương tiện cần thiết để giáo dục trẻ. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Developing social skills for children by literary experience activities Pham Thi Ngoc Hoa Faculty of Primary School and Preschool Education Quy Nhon University Vietnam Received 05 01 2020 Accepted 19 03 2020 ABSTRACT Emotional education and social skills development for children are the important goal of Care and Education program for children. To achieve this goal it is necessary to have innovative and creative teaching methods. In terms of the preschool level providing children with literary experience to develop social skills is considered as important content and necessary means to educate children. There are some forms of literary experience activities such as acting problem solving painting etc. If these literary experience activities are effectively applied and well- organized they will be the effective methods in emotional education and social skills development for children. Keywords Social skills develop preschoolers activity literary experience. Corresponding author. Email phamthingochoaa@ Journal of Science - Quy Nhon University 2020 14 2 5-14 5 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non qua hoạt động trải nghiệm văn học Phạm Thị Ngọc Hoa Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non Trường Đại học Quy Nhơn Việt Nam Ngày nhận bài 05 01 2020 Ngày nhận đăng 19 03 2020 TÓM TẮT Phát triển giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ là mục tiêu quan trọng được đặt ra trong chương trình Chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. Để thực hiện mục tiêu này rất cần các phương pháp dạy học đổi mới sáng tạo. Xét ở bậc mầm non việc cho trẻ trải nghiệm văn học để phát triển các kỹ năng xã hội được đặt ra như một nội dung quan trọng và một phương tiện cần thiết để giáo dục trẻ. Có một số hình thức trải nghiệm văn học như trò chơi đóng kịch xử lý tình huống vẽ tranh Nếu những hoạt động trải nghiệm này được vận dụng tốt và được tổ chức chặt chẽ chúng sẽ là những phương thức rất tốt đem lại

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.