Some anthropometric indicators and the nutritional status of the pupils from 6 to 10 years old in the mountainous area of Binh Dinh province

The objective of the paper is to assess some anthropometric indicators, showing the nutritional status of pupils from 6 to 10 years old in mountainous areas. The research was conducted on 2,040 pupils (including 1,024 males and 1,016 females) in some mountainous districts of Binh Dinh province using the method of cross-sectional comparison. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.