Xây dựng lược đồ chữ ký số an toàn từ các lược đồ định danh

Trong bài viết này, theo các kết quả nghiên cứu chính từ các tài liệu sẽ chỉ ra một cách chi tiết về các điều kiện cần thiết đối với lược đồ định danh sao cho đảm bảo được tính an toàn của lược đồ chữ ký số xây dựng lên từ nó chống lại các tấn công lựa chọn thông điệp. | Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin Xây dựng lƣợc đồ chữ ký số an toàn từ các lƣợc đồ định danh Võ Tùng Linh Tóm tắt Trong tài liệu 3 khi trình bày về chứng minh trong một lƣợc đồ định danh chạy phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên chính lƣợc đồ đó để sinh một giá trị thách thức các lược đồ định danh chính tắc nhờ phép biến đổi bằng cách áp dụng một hàm băm lên thông điệp Fiat-Shamir tác giả đã chỉ ra điều kiện đủ để nhận được một lược đồ chữ ký số an toàn dưới tấn đầu tiên sau đó tính một giá trị phúc đáp thích công sử dụng thông điệp được lựa chọn thích nghi hợp. Nếu hàm băm đƣợc mô hình hóa nhƣ một là lược đồ định danh chính tắc phải an toàn dưới bộ tiên tri ngẫu nhiên thì thách thức đƣợc sinh tấn công bị động. Tuy nhiên tác giả của 3 chưa chỉ bởi hàm băm đó là ngẫu nhiên thực sự do đó ra điều kiện cần đối với các lược đồ định danh sẽ khiến kẻ tấn công không biết các giá trị bí chính tắc nhằm đảm bảo tính an toàn cho lược đồ mật khó khăn trong việc tìm kiếm một bản ghi chữ ký số được xây dựng. Do đó trong bài báo này chấp nhận đƣợc khi muốn mạo danh ngƣời chúng tôi hoàn thiện kết quả của 3 bằng việc chỉ ra điều kiện đủ đó cũng chính là điều kiện cần. chứng minh trong một lần thực thi trung thực lƣợc đồ. Bằng việc đƣa cả thông điệp vào trong Abstract In 3 the author shows that in order to the digital signature scheme Π resulting from the đầu vào hàm băm một bản ghi chấp nhận đƣợc Fiat-Shamir transform applied to a canonical sẽ góp phần tạo nên chữ ký trên thông điệp. Ta identification scheme Π is existentially unforgeable sẽ cụ thể hóa ý tƣởng này trong các phần sau. under chosen-message attack then a sufficient Với việc xây dựng lƣợc đồ chữ ký số từ lƣợc condition is that the scheme Π has to be secure against a passive attack. However the author of 3 đồ định danh sử dụng phép biến đổi Fiat- has not shown the necessary conditions for the Shamir câu hỏi đặt ra là Lƣợc đồ định danh canonical identification schemes to ensure

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.