Đánh giá độ mạnh mật khẩu sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên ước lượng entropy

Bài viết này giới thiệu một số phương pháp đánh giá độ mạnh mật khẩu trong đó tập trung vào phương pháp đánh giá dựa trên ước lượng entropy, từ đó đề xuất phát triển một công cụ đánh giá độ mạnh mật khẩu có thể ứng dụng được trong các phần mềm xác thực người dùng dựa trên mật khẩu sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. | Journal of Science and Technology on Information Security Đánh giá độ mạnh mật khẩu sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên ƣớc lƣợng entropy Hoàng Thu Phương Trần Sỹ Nam Tóm tắt Mật khẩu là một trong những I. GIỚI THIỆU nhân tố được sử dụng phổ biến nhất trong hệ Việc sử dụng mật khẩu đã đƣợc biết đến từ thống xác thực. Vai trò của mật khẩu là đảm xa xƣa. Trong thời hiện đại tên ngƣời dùng và bảo người dùng có quyền hợp lệ với dữ liệu mật khẩu thƣờng đƣợc sử dụng trong quá trình mà họ đang muốn truy cập. Hầu hết các hệ đăng nhập vào các hệ điều hành máy tính điện thống đều cố gắng thực thi bảo mật bằng thoại di động bộ giải mã truyền hình cáp máy cách bắt buộc người dùng tuân theo các rút tiền tự động ATM . Một ngƣời dùng chính sách tạo mật khẩu thông qua đánh giá máy tính thông thƣờng có mật khẩu cho nhiều độ mạnh mật khẩu. Bài báo này giới thiệu mục đích đăng nhập vào tài khoản lấy e-mail một số phương pháp đánh giá độ mạnh mật truy cập các ứng dụng cơ sở dữ liệu mạng khẩu trong đó tập trung vào phương pháp trang web và thậm chí đọc báo buổi sáng trực đánh giá dựa trên ước lượng entropy từ đó tuyến 1 . đề xuất phát triển một công cụ đánh giá độ Trong các vấn đề về an toàn phổ biến của mạnh mật khẩu có thể ứng dụng được trong mật khẩu 2 độ mạnh mật khẩu là vấn đề đƣợc các phần mềm xác thực người dùng dựa trên quan tâm hàng đầu. Độ mạnh của mật khẩu là mật khẩu sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. một thƣớc đo hiệu quả khả năng chống lại các Abstract Password is one of the most tấn công đoán hoặc vét cạn của mật khẩu. Nói common means of authentication systems. một cách đơn giản nó ƣớc lƣợng số lần thử The role of the password is to ensure that the nghiệm trung bình mà kẻ tấn công sẽ cần để user has legal right to the data they are đoán chính xác mật khẩu đó. Thông thƣờng độ trying to access. Most systems try to enforce mạnh mật khẩu đƣợc xác định bằng entropy của security by requiring their users to follow thông tin và đƣợc đo bằng bit 3 . Thay vì số lần some password .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
146    10    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.