Mã hóa dữ liệu AES đường truyền kết nối ZigBee và IoT trong giám sát nước thải công nghiệp

Bài viết này trình bày kỹ thuật mã hóa dữ liệu môi trường sử dụng tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến AES (Advanced Encryption Standard) trong Internet kết nối vạn vật (IoT) kết hợp đường truyền ZigBee vô tuyến tầm ngắn để giám sát nước thải công nghiệp thời gian thực. | Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin Mã hóa dữ liệu AES đƣờng truyền kết nối ZigBee và IoT trong giám sát nƣớc thải công nghiệp Nguyễn Hữu Trung Hà Duyên Trung Nguyễn Thanh Bình Tóm tắt Bài báo này trình bày kỹ thuật parameters. Prototypes of hardware and mã hóa dữ liệu môi trường sử dụng tiêu chuẩn software versions were implemented and tested mã hóa tiên tiến AES Advanced Encryption based on three basic parameters of water pH Standard trong Internet kết nối vạn vật IoT turbidity and temperature. Environmental data kết hợp đường truyền ZigBee vô tuyến tầm ngắn will be encrypted at the end IoT device before để giám sát nước thải công nghiệp thời gian thực. transmitting to the data cloud center. The initial Trong một số ứng dụng giám sát mang tính đặc test results assess the change over time of thù của mạng IoT bảo mật dữ liệu đường truyền industrial wastewater environment parameters vô tuyến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng these data are also compared with that collected hạn chế được sự mất mát thông tin do can thiệp from pure water samples under the same vào kênh vật lý bởi bên thứ ba. Chúng tôi lần experimental conditions. lượt trình bày cơ bản về một hệ thống IoT sử Từ khóa Bảo mật IoT ZigBee thuật toán dụng công nghệ truyền dẫn ZigBee cho mục tiêu AES nước thải công nghiệp . giám sát thông số môi trường nước thải công Keywords IoT security ZigBee AES nghiệp. Mẫu sản phẩm phần cứng và phần mềm algorithm wastewater. đã được thực hiện và thử nghiệm dựa trên ba thông số cơ bản của nước là độ pH độ đục và I. GIỚI THIỆU nhiệt độ. Dữ liệu môi trường sẽ được mã hóa tại các thiết bị đầu cuối IoT trước khi truyền về Trong những năm gần đây IoT đã trở thành trung tâm. Các kết quả thử nghiệm bước đầu một chủ đề quan trọng về công nghệ và công đánh giá được sự thay đổi theo thời gian các nghiệp. IoT bao gồm các thiết bị vật lý nhƣ tủ thông số môi trường nước thải công nghiệp dữ lạnh ô tô tòa nhà hệ thống theo dõi sức khỏe liệu này cũng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.