Phương pháp phát nhiễu đồng bộ chống thu bức xạ kênh kề phát ra từ màn hình máy tính dựa trên công nghệ FPGA

Bài viết này trình bày về phương pháp phát nhiễu chống thu bức xạ đồng bộ từ màn hình máy tính. Nội dung tập trung vào đặc điểm bức xạ cơ bản của tín hiệu video trong màn hình máy tính. Từ đó, chứng minh tín hiệu bức xạ có phổ liên quan chặt chẽ với các tín hiệu đồng bộ sử dụng trong màn hình; phân tích đặc điểm của một số loại cổng video thông dụng; thực hiện việc tìm chế độ và tạo các tín hiệu đồng bộ cho các loại màn hình có cổng video VGA trên một kit FPGA. | Journal of Science and Technology on Information Security Phƣơng pháp phát nhiễu đồng bộ chống thu bức xạ kênh kề phát ra từ màn hình máy tính dựa trên công nghệ FPGA Nguyễn Ngọc Vĩnh Hảo Bùi Đức Chính Tóm tắt Đã từ lâu phương pháp phát nhiễu không gian. Các tín hiệu này có thể có mối được sử dụng trong việc chống thu bức xạ điện từ tƣơng quan với các thông tin đang đƣợc xử lý trường từ các thiết bị điện tử. Có hai phương pháp nội tại của máy tính. Điển hình nhất là tín hiệu chính thường được sử dụng phát nhiễu dải rộng và phát nhiễu đồng bộ. Phương pháp phát nhiễu đồng video của màn hình có thể bức xạ ra không gian bộ có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp phát theo nhiều đƣờng khác nhau. Nhiều kết quả thu nhiễu trên dải rộng. Bài báo này trình bày về tín hiệu bức xạ video và khôi phục hình ảnh phương pháp phát nhiễu chống thu bức xạ đồng bộ hiển thị trên màn hình máy tính đã đƣợc công từ màn hình máy tính. Nội dung tập trung vào đặc bố trong một số tài liệu trên thế giới 1 2 . Cụ điểm bức xạ cơ bản của tín hiệu video trong màn thể Hình 1 mô tả kết quả thu tín hiệu bức xạ hình máy tính. Từ đó chứng minh tín hiệu bức xạ và khôi phục hình ảnh dựa trên màn hình máy có phổ liên quan chặt chẽ với các tín hiệu đồng bộ sử dụng trong màn hình phân tích đặc điểm của tính 3 . một số loại cổng video thông dụng thực hiện việc Viện Khoa học - Công nghệ mật mã Ban tìm chế độ và tạo các tín hiệu đồng bộ cho các loại Cơ yếu Chính phủ đã khôi phục thành công màn hình có cổng video VGA trên một kit FPGA. hình ảnh hiển thị trên màn hình CRT từ những Abstract Jamming method have long been năm đầu của thập niên 90. Đồng thời cơ quan used in preventing electromagnetic emanation này cũng đã có nghiên cứu về các biện pháp compromising from electronic devices. Existing two chống thu bức xạ từ các thiết bị điện tử và thiết jamming methods boardband jamming and Synchronization jamming. Synchronization bị mật mã. Một số biện pháp khác nhau có thể jamming has advantages over broadband .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.