Decode-and-forward vs. amplify-and-forward scheme in physical layer security for wireless relay beamforming networks

This trend has attracted increasing concerns from both academia and industry. This paper addresses how physical layer security can protect secret data compare with the traditional cryptographic encryption and which is the better cooperative relaying scheme with the state of the art approached methods in wireless relaying beamforming network. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    1    02-10-2022
118    7    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.