Đánh giá chính xác cận an toàn cho mã xác thực LightMAC

Bài viết trình bày đánh giá cận an toàn của mã xác thực LightMAC trong trường hợp độ dài nhãn xác thực nhỏ hơn kích cỡ của mã khối cơ sở. Sau đó, sự phụ thuộc vào độ dài thông điệp trong cận an toàn của LightMAC được xem xét lại. | Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin Đánh giá chính xác cận an toàn cho mã xác thực LightMAC Nguyễn Tuấn Anh Tóm tắt LightMAC là mã xác thực thông cận an toàn phụ thuộc vào số lƣợng các thông điệp điệp được Atul Luykx đề xuất sử dụng trong truy vấn và độ dài thông điệp. Cận an toàn cho các các môi trường có tài nguyên hạn chế và có mã xác thực thông điệp này là 3 trong cận an toàn không phụ thuộc vào độ dài đó là số truy vấn tối đa mà kẻ tấn công thực thông điệp. Thuật toán LightMAC sinh ra hiện là độ dài thông điệp theo khối là kích cỡ nhãn xác thực có độ dài tùy theo yêu cầu của của mã khối cơ sở. Trong các môi trƣờng xác thực người sử dụng. Tuy nhiên đánh giá an toàn thông thƣờng có nghĩa là mã xác thực sử dụng mã trong 1 lại sử dụng trực tiếp kết quả dành khối cơ sở có kích cỡ 128 bit và ta cho độ dài nhãn xác thực bằng kích cỡ mã mong muốn rằng xác suất giả mạo của kẻ tấn công khối cơ sở của Dodis 2 . Trong bài báo này không vƣợt quá một phần một triệu 1 khi đó ta đầu tiên chúng tôi đánh giá cận an toàn của phải đảm bảo rằng mã xác thực LightMAC trong trường hợp độ dài nhãn xác thực nhỏ hơn kích cỡ của mã khối cơ sở. Sau đó sự phụ thuộc vào độ dài Do đó với mỗi khóa ta có thể xác thực đƣợc thông điệp trong cận an toàn của LightMAC thông điệp mỗi thông điệp gồm một khối. được xem xét lại. Tƣơng tự có những thông điệp mỗi thông Abstract The message authentication code điệp gồm 4 khối có thể đƣợc xác thực cho mỗi mode LightMAC which was proposed to use khóa. Ta quan sát thấy rằng số lƣợng thông điệp in resource-constrained environments by đƣợc xác thực trong mỗi lần sử dụng khóa rất lớn. Atul Luykx has security bound independ on Điều này không gây ảnh hƣởng lớn đến không message length. The tag length in LightMAC gian dữ liệu đƣợc xác thực. algorithm depend on demand of user s. Tuy nhiên trong các môi trƣờng có tài nguyên However the security analysis s Atul 1 hạn chế tức là mã xác thực sử dụng mã khối cơ sở directly uses the Dodis s

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    45    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.