Đề xuất S-hộp có tính chất mật mã tốt cho hoán vị của hàm băm Keccak

Bài viết tập trung phân tích tính chất đại số của hoán vị Keccak-f trong hàm băm này, sau đó đề xuất một thành phần S-hộp mới có tính chất mật mã tốt để sử dụng trong hoán vị của hàm băm Keccak. | Journal of Science and Technology on Information security Đề xuất S-hộp có tính chất mật mã tốt cho hoán vị của hàm băm Keccak Nguyễn Văn Long Lê Duy Đức Tóm tắt Keccak là hàm băm giành được chiến Ngay từ khi được đề xuất Keccak đã nhận thắng trong cuộc thi SHA-3 của Viện Tiêu chuẩn được sự quan tâm của cộng đồng mật mã quốc tế. và Công nghệ Mỹ NIST tổ chức. Có nhiều tấn Một trong những lý do được quan tâm là cấu trúc công thám mã khai thác bậc đại số thấp trong hoán thiết kế của hàm băm này dựa trên kiến trúc vị của hàm băm này. Chính những kết quả này mà Sponge đạt được độ an toàn chứng minh được nhóm tác giả thiết kế Keccak đã tăng số vòng từ 18 một cách rõ ràng. Hơn nữa các thành phần mật lên 24 trong hoán vị của nó. Trên cơ sở đó bài báo tập trung phân tích tính chất đại số của hoán vị mã bên trong Keccak tạo nhiều lợi thế trong cài Keccak-f trong hàm băm này sau đó đề xuất một đặt trên nhiều nền tảng khác nhau. Đến nay đã thành phần S-hộp mới có tính chất mật mã tốt để có hàng trăm công trình nghiên cứu về các tính sử dụng trong hoán vị của hàm băm Keccak. chất cũng như thám mã lên hàm băm này hầu như tất cả các nghiên cứu được nhóm thiết kế Abstract Keccak is the winner of the SHA-3 công bố và cập nhật thường xuyên trên website competition of National Institute of Standards and Technology NIST . There are many cryptographic chính thức của hàm băm Keccak attacks that exploit the low algebraic degree in https . permutation of this hash function. Due to these results Trong số các hướng nghiên cứu lên Keccak the Keccak design team increased the number of nhóm tác giả đặc biệt quan tâm đến các kết quả rounds from 18 to 24 in its permutation. On that basis the paper focuses on analyzing the algebraic properties đánh giá tính chất của hoán vị Keccak-f của of the Keccak-f permutation in this hash function then nhóm tác giả C. Boura và cộng sự 2 - 5 . Công proposes a new S-box with good cryptographic trình nghiên cứu của nhóm tác giả này khai

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
93    56    1    04-10-2022
46    6    1    04-10-2022
15    5    1    04-10-2022
59    47    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.