Số nguyên tố an toàn trong các giao thức DH-KE

Việc sinh các số nguyên tố “an toàn” | Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin Số nguyên tố an toàn trong các giao thức DH-KE Nguyễn Thanh Sơn Tóm tắt Việc sinh các số nguyên tố an toàn theo các phương pháp giải bài toán logarit như mà ở đó tất cả các ước nguyên tố khác của Pollard Lambda Pollard Rho 3 Pollig đều là ước nguyên tố lớn là hết sức cần thiết để Hellman 1 Cụ thể các tham số được tránh các tấn công nhóm con nhỏ được chỉ ra bởi khuyến cáo để sử dụng trong các chuẩn mật mã hai tác giả Chao Hoom Lim và Pil Joong Lee. Một đều phải là các số nguyên tố lớn. Chẳng hạn thuật toán hiện có để sinh các số nguyên tố như vậy cũng đã được trình bày bởi hai tác giả này. Tuy trong chuẩn FIPS PUB 186-3 4 quy định có nhiên hạn chế của phương pháp đó là thuật toán kích thước tối thiểu là 1024-bit và độ dài bit của không phải khi nào cũng trả về được một số tương ứng là 160-bit. nguyên tố an toàn. Một phần lý do cho vấn đề này Khi ứng dụng trong thực tế các lược đồ chữ là vì thuật toán không và khó có thể được phân ký số trong các giao thức thỏa thuận khóa kiểu tích và đánh giá kỹ lưỡng về mặt toán học. Do đó mục đích chính của bài báo là đề xuất một thuật Diffie-Hellman DH-KE đã nảy sinh một kiểu toán mới để sinh các số nguyên tố an toàn và kèm tấn công của chính người tham gia hệ thống theo các đánh giá chi tiết về mặt toán học. nhằm tìm khóa mật của người còn lại. Loại tấn công này được Chao Hoom Lim và Pil Joong Lee Abstract The generate of safe primes Lim-Lee công bố năm 1997 2 và được các tác where all prime divisors of are large prime giả của 11 nghiên cứu xem xét để đề xuất tiêu divisors is essential to avoid small subgroup attacks which are point out by two authors Chao chuẩn cho tham số modulo . Cũng để chống lại Hoom Lim and Pil Joong Lee. An existing tấn công trên năm 2006 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa algorithm for generating such primes has also quốc tế ISO đã ban hành chuẩn ISO IEC been presented by these two authors. However the 11770-4 2006 xem ISO IEC 11770-4 2006 drawback of that .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
181    6    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.