Đề kiểm tra chất lượng môn Sinh học lớp 11 năm học 2017-2018 – Trường THPT Bắc Kiến Xương

Đề kiểm tra chất lượng môn Sinh học lớp 11 năm học 2017-2018 – Trường THPT Bắc Kiến Xương bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, phục vụ cho các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập từ đó có phương pháp học tập hiệu quả hơn. | VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí SỞ GD VÀ ĐT THÁI BÌNH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP CƠ BẢN TRƯỜNG THPT BẮC KIẾN NÂNG CAO XƯƠNG THÁNG 4 NĂM 2017 Ngày kiểm tra 11 4 2017 Môn SINH HỌC 11 Đề có 4 trang 40 câu trắc nghiệm Thời gian làm bài 50 phút. Câu 1 Cây ba nhi m Thể ba có kiểu gRn AaaBb gi m phân b nh th ờng. ThR l thuy t t lệ l i gia t AB c t ra là A. 1 12 B. 5 6 C. 1 6 D. 1 2 Câu 2 Quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gRn là 0 3BB 0 4Bb 0 3bb 1. Cần ba nhiêu th hệ tự thụ phấn th t lệ thể ồng h p chi m t lệ 0 95 A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 Câu 3 Một quần thể xuất phát có t lệ thể dị h p bằng 60 . Sau một số th hệ tự phối t lệ thể dị h p còn l i là 3 75 . Số th hệ tự phối của quần thể trên là A. 7 B. 5 C. 6 D. 4 Câu 4 Hai gRn A à B c ng nằm trên một nhi m sắc thể ị tr cách nhau 40cM. N u m i gRn quy ịnh một t nh tr ng à trội l n h àn t àn h án ị gRn x y ra c hai gi i th Ab Ab ời sau của ph p lai x có kiểu h nh mang c hai t nh tr ng trội Ao Bo chi m t aB ab lệ là A. 30 B. 35 C. 25 D. 15 Câu 5 Một gRn có chiều dài 5100 A0 à có số nuclêôtit l i A bằng 2 3 số nuclêôtit khác. GRn nhân ôi liên ti p 5 lần. Số nuclêôtit m i l i môi tr ờng cung cấp ch quá tr nh trên là A. A T G X B. A T 31500 G X 21000 C. A T 21000 G X 31500 D. A T 18600 G X 27900 Câu 6 Ở ng ời màu da d 3 c p gRn t ơng tác cộng gộp thể ồng h p t àn trội ch da Rn thể ồng h p l n ch da trắng các kiểu gRn còn l i ch màu da nâu. Bố à mẹ da nâu VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí ều có kiểu gRn AaBbCc th xác suất sinh c n da nâu là A. 1 64 B. 1 256 C. 1 128 D. 62 64 Câu 7 Ch các c iểm sau 1. Cấu t thR nguyên tắc a phân 2. Đơn phân là các Nuclêôt t A T G X 3. Gồm 2 m ch ơn x ắn ều quanh một trục 4. Phân t ADN có d ng m ch òng 5. Có các liên k t hi rô thR nguyên tắc bổ sung Các c iểm của ADN sinh ật nhân thực ba gồm A. 1 2 3 4 B. 1 2 3 5 C. 2 3 4 5 D. 1 3 4 5 Câu 8 Sinh tr ng thực ật là A. Sự tăng số l ng t bà một mô nà ó của cơ thể. B. Sự tăng k ch th c của t .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    5    1    25-09-2022
195    6    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.