Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm học 2018-2019 (Mã đề 589)

Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm học 2018-2019 (Mã đề 589) giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn. | VnDoc Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO BẮC NINH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ MÔN TIẾNG ANH Khối 11. Thời gian làm bài 50 phút Ngày thi 30 tháng 3 năm 2018. Mã đề thi 589 Tên SBD Điểm Giáo viên chấm Lớp the answer A B C or D that is nearest in meaning to the printed before it. 1. Why didn t you join your friends on the trip she asked. A. She asked me why I didn t join her friends on the trip. B. She wanted to know why I hadn t joined my friends on the trip. C. She warned that I join my friends on the trip. D. She asked me why didn t I join my friends on the trip 2. John Smith is a farmer. I bought his land. A. John Smith who is a farmer whose land I bought. B. John Smith whom I bought his land is a farmer. C. John Smith a farmer bought his land. D. John Smith whose land I bought is a farmer. 3. No sooner had she put the telephone down than her boss rang back. A. As soon as her boss rang back she put down the telephone. B. Hardly she had hung up she rang her boss immediately. C. Scarely had she put the telephone down when her boss rang back. D. She had hardly put the telephone down without her boss rang back. 4. Julia didn t listen to what her doctor told her. A. Julia took no notice of what her doctor told her. B. What the doctor told Julia was not worth listening to. C. Julia couldn t hear what the doctor told her. D. The doctor told Julia to listen to what he said but she didn t do so. 5. Unlike her friends Jane prefers an independent life. A. Jane doesn t like her friends because she prefers an independent life. B. Her friends live an independent life and Jane doesn t like it. C. Jane doesn t like her friends to live a dependent life D. Jane prefers an independent life but her friends do not. II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 6. A. exactly B. exist C. extinct D. exhaust 7. A. shrill B. shrine C. shrimp D. shrink 8. A. swallow B. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.