Nhận thức của điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng

Bài viết mô tả nhận thức của điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng (EBP: Evidence-Based Practice), xác định một số yếu tố liên quan đến nhận thức về EBP. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Áp dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang thông qua bộ câu hỏi EBPQ (Evidence-Based Practice Questionnaire). | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHẬN THỨC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ THỰC HÀNH DỰA VÀO BẰNG CHỨNG Nguyễn Thị Bích Trâm1 Trần Thị Hoàng Oanh2 Bùi Thị Diệu3 1 Trường Đại học Duy Tân 2 Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh 3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả nhận thức của điều kinh nghiệm làm việc 5 năm về cả ba mặt dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng thực hành thái độ và kiến thức kỹ năng EBP Evidence-Based Practice xác định EBP. Các rào cản được tìm thấy có ảnh một số yếu tố liên quan đến nhận thức về hưởng đến việc áp dụng EBP trong chăm EBP. Đối tượng và phương pháp nghiên sóc điều dưỡng bao gồm thiếu thời gian cứu Áp dụng phương pháp nghiên cứu mô tốn kém chi phí kiến thức hạn chế không tả cắt ngang thông qua bộ câu hỏi EBPQ đầy đủ và thiếu điều dưỡng có kiến thức Evidence-Based Practice Questionnaire . nghiên cứu trong môi trường làm việc. Kết Tổng cộng có 173 điều dưỡng tại Bệnh luận Cần đưa ra những chiến lược phù viện Đa khoa tỉnh Bình Định và Bệnh viện hợp nhằm nâng cao kiến thức thái độ kỹ Đa khoa khu vực Cam Ranh tham gia vào năng EBP cho điều dưỡng qua đó khuyến nghiên cứu. Kết quả Điều dưỡng có kiến khích họ áp dụng các bằng chứng mới nhất thức ĐTB 3 66 SD 0 53 và kỹ năng trong chăm sóc người bệnh góp phần nâng thực hành EBP ĐTB 3 59 SD 0 80 ở cao chất lượng dịch vụ y tế. mức độ trung bình và có thái độ tiêu cực về Từ khóa Thực hành dựa vào bằng EBP ĐTB 3 81 SD 0 81 . Điều dưỡng chứng điều dưỡng kiến thức thái độ kỹ có kinh nghiệm làm việc gt 10 năm sẽ có năng rào cản. điểm số trung bình cao hơn điều dưỡng có PERCEPTION OF EVIDENCE-BASED PRACTICE AMONG NURSES ABSTRACT Objective This paper was a report cross-sectional survey design using the of a study to describe nurses practice Evidence-Based Practice Questionnaire attitudes knowledge skills about EBPQ . A total of 173 nurses participated Evidence-Based Practice EBP and in this study. Results The findings identify the related factors to nurses showed that participants had medium cognitive on EBP. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    1    30-09-2022
14    8    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.