Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú về tình hình cung cấp suất ăn của khoa dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2018

Bài viết mô tả sự hài lòng của người bệnh ăn suất ăn dinh dưỡng về thái độ phục vụ của nhân viên Khoa Dinh dưỡng, Mô tả sự hài lòng của người bệnh ăn suất ăn dinh dưỡng về thời gian giao thức ăn, Mô tả sự hài lòng của người bệnh ăn suất ăn dinh dưỡng về các suất ăn. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC national policy. British Journal of Nursing. evidence-based practice in clinical decision 2005 14 5 284-8. making nurses perceptions knowledge 13. AbuRuz ME Hayeah HA Al-Dweik G Al- and barriers. Journal of the Medical Library Akash HY. Knowledge attitudes and practice Association JMLA. 2011 99 3 229. about evidence-based practice a Jordanian 15. Koehn ML Lehman K. Nurses study. Health Science Journal. 2017 11 2 1. perceptions of evidence-based nursing 14. Majid S Foo S Luyt B Zhang X practice. Journal of advanced nursing. Theng Y-L Chang Y-K et al. Adopting 2008 62 2 209-15. KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP SUẤT ĂN CỦA KHOA DINH DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2018 Nguyễn Thị Phương Thảo1 Bùi Thị Lan1 Nguyễn Thị Kim Liên1 Mai Thị Liên1 Nguyễn Thị Khuyên1 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả sự hài lòng của người 89 2 hài lòng với suất ăn là 78 9 hài bệnh ăn suất ăn dinh dưỡng về thái độ lòng về vấn đề vệ sinh khay đựng là 77 8 phục vụ của nhân viên Khoa Dinh dưỡng 75 9 người bệnh tiếp tục sử dụng dịch vụ Mô tả sự hài lòng của người bệnh ăn suất 73 người bệnh hài lòng về món ăn 68 2 ăn dinh dưỡng về thời gian giao thức ăn người bệnh hài lòng về thời gian giao suất Mô tả sự hài lòng của người bệnh ăn suất ăn. Kết luận Đa số người bệnh hài lòng về ăn dinh dưỡng về các suất ăn. Đối tượng sự cung cấp thức ăn của Khoa dinh dưỡng. và phương pháp nghiên cứu Mô tả cắt Bệnh viện cần tiếp tục phát huy làm tăng sự ngang 1000 người bệnh điều trị nội trú tại hài lòng của người bệnh về chế độ ăn hợp các khoa lâm sàng trong bệnh viện theo bộ lý đặc biệt về thời gian giao suất ăn các phiếu thu thập thông tin và suất ăn do khoa món ăn và vấn đề vệ sinh khay đựng. Dinh dưỡng cung cấp. Kết quả Tỷ lệ người Từ khóa Người bệnh hồ sơ bệnh án bệnh hài lòng nhất với giá tiền suất ăn với chế độ ăn. 96 hài lòng với nhân viên phát suất ăn là SURVEY OF SATISFACTION OF AIDING DISEASE ON THE SUPPLY OF FOOD .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.