Tuân thủ điều trị và hiệu quả kiểm soát hen phế quản ở người trưởng thành điều trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2020

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả kiểm soát hen liên quan đến tuân thủ điều trị và một số yếu tố khác. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 194 người bệnh đang khám và điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 04 năm 2020. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT HEN PHẾ QUẢN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 Thị Huy1 Huỳnh Trung Cang1 Lê Đức Sang2 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang 2 Trường Đại học Thăng Long TÓM TẮT Mục tiêu Đánh giá hiệu quả kiểm soát ứng và tránh môi trường kích ứng có kết hen liên quan đến tuân thủ điều trị và một quả kiểm soát hen tốt hơn những đối tượng số yếu tố khác. Đối tượng và phương còn lại những người uống thuốc đúng giờ pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt đúng loại thuốc đúng phương pháp có kết ngang có phân tích trên 194 người bệnh quả kiểm soát hen tốt hơn nhóm người còn đang khám và điều trị ngoại trú tại Khoa lại. Kết luận Các yếu tố liên quan đến hiệu Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Kiên quả kiểm soát hen là khám sức khỏe định Giang từ tháng 01 năm 2020 đến tháng kỳ khám khi có dấu hiệu bất thường ngừng 04 năm 2020. Kết quả Những người có hút thuốc tránh thức ăn dị ứng tránh môi khám sức khỏe định kỳ và khám khi có dấu trường kích ứng uống thuốc đúng giờ đúng hiệu bất thường có kết quả kiểm soát hen loại thuốc đúng phương pháp. tốt hơn những người không đi khám những Từ khóa Tuân thủ điều trị hen phế người ngừng hút thuốc tránh thức ăn dị quản điều trị ngoại trú. ADHERENCE AND THE EFFECTIVENESS OF ASTHMA MANAGEMENT IN ADULT OUTPATIENTS AT CLINICAL DEPARTMENTS UNDER THE GENERAL HOSPITAL OF KIEN GIANG PROVINCE IN 2020 ABSTRACT Objective Evaluation of factors affecting ups check for signs and symptoms of adherence to asthma controller therapy. a concussion stop smoking avoid food Method A cross-sectional study was allergies avoid environmental allergens conducted between Januaryr 2020 and April as well as use drugs on time right type 2020 on 194 patients who were undergoing and right method. Conclusion This study outpatient examination and treatment at show that Factors associated with affecting the Clinical Departments under the General adherence to asthma .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.