Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng PG-SGA của người bệnh ung thư đầu mặt cổ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2020

Bài viết mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư Đầu - Mặt - Cổ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện trên 100 người bệnh ung thư đầu mặt cổ tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An từ tháng 1 đến tháng 3/2020 bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 5. Diệp Thị Tiểu Mai 2019 Chất lượng with nursing care in Turkish breast cancer cuộc sống của người bệnh ung thư giai patients Eur J Cancer Care Engl . 23 5 đoạn cuối và các yếu tố liên quan năm 2018 tr. 675-84. - Tạp chí điều dưỡng Việt Nam số 27 2019 9. Zimmermann et al. 2011 tr61. Determinants of Quality of Life in Patients 6. Ferlay J et al. 2012 GLOBOCAN With Advanced Cancer Support Care 2012 Cancer Incidence and Mortality Cancer 19 5 pp. 921 -629. Worldwide IARC CancerBase No. 11 . 10. Divya Pal Singh 2010 Quality of 7. Bộ Y Tế 2020 Hội thảo phòng Life in Cancer Patients Receiving Palliative chống ung thư lần thứ 5 được tổ chức tại Care 2010 Jan-Apr 16 1 36 43. thành phố Hải Phòng . 11. WHO cancer pain relief programme. 8. Z. Bayram et al. 2014 Quality of J Stjernswärd - Cancer surveys 1988 - life during chemotherapy and satisfaction . patient is free from pain. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG PG-SGA CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐẦU MẶT CỔ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN NĂM 2020 Phạm Khánh Huyền1b Trần Văn Long2 Đinh Thị Thu Huyền2 1 Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An 2 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả thực trạng và xác định dinh dưỡng PG-SGA A 54 người bệnh một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh tình trạng dinh dưỡng PG-SGA B 29 dưỡng của người bệnh ung thư Đầu - Mặt người bệnh tình trạng dinh dưỡng PG-SGA - Cổ. Đối tượng và phương pháp nghiên C. Thói quen sử dụng thuốc lá thuốc lào cứu Nghiên cứu thực hiện trên 100 người tìm hiểu dinh dưỡng có mối liên quan với bệnh ung thư đầu mặt cổ tại Bệnh viện Ung tình trạng dinh dưỡng PG-SGA với p NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SITUATION AND SOME FACTORS RELATED TO THE NUTRITIONAL PG-SGA OF HEAD - FACE - NECK CANCER PATIENTS AT NGHEAN ONCOLOGY HOSPITAL IN 2020 ABSTRACT Objective To describe the current status PG-SGA C. The habits of tobacco situation and identify some factors related pipe tobacco use nutrition research are to the nutritional .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.