Đánh giá sự hài lòng với công việc của điều dưỡng viên tại một số bệnh viện huyện tỉnh Thái Bình năm 2019

Bài viết trình bày đánh giá sự hài lòng với công việc của 211 điều dưỡng viên đang làm việc tại 4 bệnh viện huyện, tỉnh Thái Bình năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả ngang với cỡ mẫu là 211 điều dưỡng viên. Tất cả điều dưỡng viên được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ phiếu hỏi chuẩn bị trước vào tháng 10 năm 2019. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN HUYỆN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019 Trần Minh Hậu1 Lưu Thị Trang Ngân1 1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình TÓM TẮT Mục tiêu Đánh giá sự hài lòng với công dưỡng viên đánh giá môi trường làm việc cơ việc của 211 điều dưỡng viên đang làm việc sở vật chất trang bị bảo hộ cá nhân tốt. Việc tại 4 bệnh viện huyện tỉnh Thái Bình năm phối hợp với đồng nghiệp trong công việc là 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên tốt đạt 76 3 và rất tốt là 21 8 . Đánh giá về cứu Nghiên cứu được tiến hành theo sự quan tâm của lãnh đạo đến việc đào tạo phương pháp mô tả ngang với cỡ mẫu là liên tục nâng cao kĩ năng và trình độ chuyên 211 điều dưỡng viên. Tất cả điều dưỡng viên môn cho nhân viên là 86 7 và khen thưởng được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ phiếu hỏi kịp thời là 99 1 . Có 87 7 điều dưỡng viên chuẩn bị trước vào tháng 10 năm 2019. Kết hài lòng với mức trợ cấp và phúc lợi của bệnh quả Có 82 số điều dưỡng viên đánh giá viện. Kết luận Phần lớn điều dưỡng viên hài công việc thường ngày là bận mải có 72 3 lòng với công việc tuy nhiên còn bị phiền toái số điều dưỡng viên trực 4 buổi tháng có do người bệnh không hợp tác chiếm 70 1 50 7 điều dưỡng viên cho rằng khối lượng và người nhà người bệnh hạch sách quát công việc ca trực rất bận mải 71 7 bị người tháo chiếm 31 8 . bệnh không hợp tác và 31 8 bị người bệnh Từ khóa Điều dưỡng Sự hài lòng công người nhà người bệnh hạch sách quát tháo việc Bệnh viện huyện. trong quá trình chăm sóc. Có 70 1 điều ASSESSMENT OF NURSES JOB SATISFACTION IN SOME DISTRICT HOSPITALS OF THAI BINH PROVINCE IN 2019 ABSTRACT Objective To assess the job satisfaction patient complaints and shouting from patients of 211 nurses working in 4 district hospitals in the patient care process was in Thai Binh province 2019. Method The and respectively. of nurses cross-sectional study was conducted among assessed the working environment facilities 211 nurses in October 2019 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
133    7    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.