Bài giảng Văn hóa và đạo đức kinh doanh - Bài 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh

"Bài giảng Văn hóa và đạo đức kinh doanh - Bài 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh" với các nội dung đó là phân tích khái niệm, đặc trưng, các nhân tố tác động, các nhân tố cấu thành và vai trò của văn hộ kinh doanh. | Bài 1 Tổng quan về văn hóa kinh doanh BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH Hướng dẫn học Bài này giới thiệu những kiến thức cơ bản khái quát nhất về văn hóa kinh doanh. Sinh viên cần hiểu được bản chất đặc trưng vai trò lợi ích của văn hóa kinh doanh và các nhân tố tác động đến văn hóa kinh doanh. Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Dương Thị Liễu chủ biên 2011 Giáo trình Văn hóa kinh doanh. Nhà xuất bản Đại học KTQD Hà Nội. Chương 1 Tổng quan về văn hóa kinh doanh. 2. Fons Trompenaars amp Charles Hampden Turner 2006 Chinh phục các đợt sóng văn hóa NXB Tri Thức. Phần1 Giới thiệu về văn hóa phần 3 Ý nghĩa của văn hóa. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Bài này tập trung phân tích khái niệm đặc trưng các nhân tố tác động các nhân tố cấu thành và vai trò của văn hoá kinh doanh. Mục tiêu Sau khi học bài này sinh viên cần thực hiện được các công việc sau Trình bày được khái niệm các yếu tố cấu thành và chức năng của văn hóa Phân tích được khái niệm đặc trưng của văn hóa kinh doanh Làm sáng tỏ các nhân tố tác động và các nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh Phân tích được lợi ích của văn hóa kinh doanh trong hoạt động kinh doanh. 1 Bài 1 Tổng quan về văn hóa kinh doanh Tình huống dẫn nhập Sự suy sụp của Vinashin Tập đoàn Kinh tế Vinashin được thành lập theo Quyết định số 103 QĐ TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15 5 2006 và Quyết định 104 QĐ TTg thành lập Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Tập đoàn Kinh tế Vinashin là một Tập đoàn đa sở hữu trong đó sở hữu Nhà nước là chi phối bao gồm các doanh nghiệp 100 vốn Nhà nước đã xây dựng được đội ngũ trên cán bộ công kỹ thuật trong đó nhiều người có tay nghề khá 28 nhà máy đóng tàu đang hoạt động có trình

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.