Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

"Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 3: Kế toán xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận" giúp các bạn tính toán lợi nhuận trong doanh nghiệp; kế toán xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán; phương thức và trình tự phân phối lợi nhuận; quyết toán lợi nhuận, kế toán phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp. | BÀI 3 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN ThS. Đặng Thị Thúy Hằng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE. Theo Báo cáo thường niên năm 2012 kết quả kinh doanh của Công ty REE như sau Năm 2012 Năm 2011 Chỉ tiêu triệu VNĐ triệu VNĐ Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu EPS VNĐ Tỷ lệ chi trả cổ tức 16 16 Giá trị sổ sách trên 1 cổ phiếu VNĐ 2 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG 1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty được tính như thế nào 2. Chỉ tiêu lãi trên một cổ phiếu EPS của Công ty có nội dung kinh tế gì 3. Công ty chi trả cổ tức từ đâu 3 MỤC TIÊU Tính toán lợi nhuận trong doanh nghiệp Kế toán xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán Phương thức và trình tự phân phối lợi nhuận Quyết toán lợi nhuận kế toán phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp. 4 NỘI DUNG Kế toán xác định lợi nhuận Kế toán phân phối lợi nhuận 5 1. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN . Khái niệm lợi nhuận . Tính toán lợi nhuận . Tài khoản kế toán sử dụng . Phương pháp hạch toán 6 . KHÁI NIỆM LỢI NHUẬN Lợi nhuận là kết quả cuối cùng của các hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định tháng quý năm được thể hiện bằng số tiền lãi hoặc lỗ. Đây là chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 7 . TÍNH TOÁN LỢI NHUẬN Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là số chênh lệch giữa lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính với chi phí tài chính chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp. 8 . TÍNH TOÁN LỢI NHUẬN tiếp theo Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 9 . TÍNH TOÁN LỢI NHUẬN tiếp theo Lợi nhuận từ hoạt động khác Lợi nhuận khác là số chênh lệch giữa thu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    130    3    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.