Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

"Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu" cung cấp đến các bạn kiến thức về nguồn vốn chủ sở hữu và nguyên tắc kế toán; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu. | BÀI 4 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU ThS. Phí Văn Trọng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Nguồn vốn kinh doanh Ngày 20 10 N Công ty Hoàng Anh Gia Lai đem TSCĐ tại bộ phận sản xuất đi góp vốn với công ty Hòa Phát. Giá trị tài sản được hội đồng liên doanh đánh giá là đ. Thời gian sử dụng dự kiến 10 năm. Ngày 01 10 N 5 Công ty Hoàng Anh Gia Lai rút vốn khỏi liên doanh. Giá trị vốn rút bằng chuyển khoản bằng TSCĐ đi góp trước đây theo giá hội đồng đánh giá đ. 1. Nguồn vốn kinh doanh của công ty Hòa Phát tăng giảm như thế nào 2. Chênh lệch đánh giá tài sản cố định được hạch toán vào tài khoản nào 2 MỤC TIÊU Cần hiểu rõ nguồn vốn chủ sở hữu trong từng loại hình doanh nghiệp và nguyên tắc hạch toán nguồn vốn. Cần nắm rõ tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến đánh giá lại tài sản cố định và xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định cổ phiếu quỹ. Cần biết nguồn hình thành và phạm vi sử dụng các quỹ của doanh nghiệp. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến trích lập và sử dụng các quỹ. 3 NỘI DUNG Nguồn vốn chủ sở hữu và nguyên tắc kế toán Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 4 1. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN . Nguồn vốn chủ sở hữu . Nguyên tắc kế toán 5 . NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Nguồn vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu các nhà đầu tư góp vốn hoặc từ kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán. Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thường bao gồm Nguồn vốn kinh doanh Lợi nhuận chưa phân phối Các quỹ của doanh nghiệp Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Các khoản chênh lệch đánh giá tài sản chênh lệch tỷ giá. 6 . NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN Doanh nghiệp có quyền sử dụng các loại nguồn vốn và các quỹ hiện có theo chế độ hiện hành nhưng phải hạch toán rành mạch rõ ràng từng loại nguồn vốn quỹ phải theo dõi chi tiết theo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    10    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.