Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

"Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 5: Báo cáo tài chính" trình bày các hệ thống báo cáo trong báo cáo tài chính.; cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính; kết cấu của từng báo cáo; thời điểm lập, gửi và nơi gửi báo cáo tài chính. | BÀI 5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ThS. Phí Văn Trọng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Phạt vi phạm hợp đồng Ngày 10 12 N Công ty Hoàng Anh hủy hợp đồng bán lô xi măng Hoàng Thạch cho công ty Quốc Cường. Do đó công ty Hoàng Anh bị phạt đ bằng chuyển khoản. 1. Tiền phạt của công ty Hoàng Anh có được tính vào chi phí hợp lệ không 2. Khoản thu tiền phạt của Quốc Cường có được tính vào thu nhập hợp pháp hợp lệ không 3. Các khoản thu chi tiền phạt có được đưa vào Báo cáo kết quả kinh doanh hay không 2 MỤC TIÊU Cần hiểu rõ các hệ thống báo cáo trong báo cáo tài chính. Cần nắm rõ cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính. Cần biết kết cấu của từng báo cáo. Cần nắm rõ thời điểm lập gửi và nơi gửi báo cáo tài chính. 3 NỘI DUNG Tổng quan về báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 4 1. TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH . Khái niệm phân loại và ý nghĩa của báo cáo tài chính . Yêu cầu nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính . Trách nhiệm lập và gửi báo cáo tài chính 5 . KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI VÀ Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản vốn và công nợ cũng như tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Phân loại báo cáo tài chính Theo quan hệ pháp lý Báo cáo bắt buộc Là báo cáo mà mọi doanh nghiệp đều phải lập gửi định kỳ không phân biệt hình thức sở hữu và quy mô doanh nghiệp. Báo cáo hướng dẫn Là báo cáo không mang tính chất bắt buộc mà chỉ mang tính hướng dẫn. Theo Kỳ lập báo cáo Chia thành Báo cáo tài chính năm báo cáo giữa niên độ báo cáo tài chính khác tuần tháng 6 tháng Phạm vi lập báo cáo Chia thành báo cáo tài chính của đơn vị độc lập và báo cáo tài chính hợp nhất của tổng công ty hoặc tập đoàn kinh tế. 6 . KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI VÀ Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH tiếp theo Ý nghĩa của báo cáo tài chính Tổng hợp và trình bày một cách

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.