Improving the quality of Logistics human resources through connecting students with the Logistics enterprises

The article further discusses the current situation of Logistics human resources in Vietnam and affirms the importance of connecting between educational institutions and Logistics enterprises in producing human resources. Hence, the author proposes a number of directional solutions in strengthening the connection between students and Logistics enterprises through the educational institutions. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    21    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.