An tử và vấn đề hợp pháp hóa quyền an tử ở Việt Nam

Quyền an tử là một thuật ngữ pháp lý đề cập đến quyền của một người được quyết định kết thúc cuộc sống của mình với sự hỗ trợ của chủ thể có thẩm quyền, khi người này mắc bệnh nan y, rơi vào trạng thái bệnh lý không có khả năng chữa trị, đau đớn cùng cực hoặc đang đối mặt với một cái chết kéo dài. Bài viết góp phần làm rõ bản chất của an tử và trình bày quan điểm của tác giả về vấn đề hợp pháp hóa quyền an tử ở Việt Nam. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Euthanasia and the matter of legalization of the right to die in Vietnam Tran Thi Hien Luong Faculty of Political Theory - Law and State Management Quy Nhon University Vietnam Received 19 02 2020 Accepted 23 03 2020 ABSTRACT The right to die is a legal term referring to the right of a person who has a terminal illness incurable pathology prolonged suffering or who is facing a lingering death to end his life with the support of authorized organizations. At present the right to die is still in dispute in many countries including Vietnam. There are many arguments about whether people should have the right to die intentionally to end their own perceived pain and suffering. The article contributes to clarifying the nature of euthanasia and presents the author s opinion about the legalization of the right to die in Vietnam. Keywords Euthanasia the right to die legalization of the right to die Vietnam. Corresponding author. Email tranthihienluong@ Journal of Science - Quy Nhon University 2020 14 2 49-57 49 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN An tử và vấn đề hợp pháp hóa quyền an tử ở Việt Nam Trần Thị Hiền Lương Khoa Lý luận chính trị - Luật và Quản lý Nhà nước Trường Đại học Quy Nhơn Việt Nam Ngày nhận bài 19 02 2020 Ngày nhận đăng 23 03 2020 TÓM TẮT Quyền an tử là một thuật ngữ pháp lý đề cập đến quyền của một người được quyết định kết thúc cuộc sống của mình với sự hỗ trợ của chủ thể có thẩm quyền khi người này mắc bệnh nan y rơi vào trạng thái bệnh lý không có khả năng chữa trị đau đớn cùng cực hoặc đang đối mặt với một cái chết kéo dài. Hiện nay quyền an tử vẫn còn là vấn đề gây ra khá nhiều tranh cãi ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Có nhiều tranh luận về việc con người nên có quyền kết thúc cuộc sống của mình một cách có chủ ý nhằm được chết êm ả chấm dứt những sự đau đớn. Bài viết góp phần làm rõ bản chất của an tử và trình bày quan điểm của tác giả về vấn đề hợp pháp hóa quyền an tử ở Việt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.