Động từ trong các bài hát tiếng Anh về tình yêu

Nghiên cứu bàn về các động từ trong những bài hát tiếng Anh về tình yêu. Bài viết đề cập đến các loại động từ và tần suất sử dụng từng loại động từ. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của nghiên cứu là cung cấp thông tin về tần suất của động từ, qua đó những ai có quan tâm đến học thuật sẽ thấy hữu ích khi biết động từ nào là xuất hiện phổ biến cũng như động từ nào là hiếm xuất hiện trong các bài hát tình yêu tiếng Anh. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Động từ trong các bài hát tiếng Anh về tình yêu Nguyễn Thị Ngọc Hường1 Bùi Nguyễn Phương Thảo2 1 Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại học Quy Nhơn 2 Sinh viên Khoa Sư phạm khóa 39 Trường Đại học Quy Nhơn Ngày nhận bài 14 10 2019 Ngày nhận đăng 30 11 2019 TÓM TẮT Nghiên cứu bàn về các động từ trong những bài hát tiếng Anh về tình yêu. Chúng tôi đề cập đến các loại động từ và tần suất sử dụng từng loại động từ. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của nghiên cứu là cung cấp thông tin về tần suất của động từ qua đó những ai có quan tâm đến học thuật sẽ thấy hữu ích khi biết động từ nào là xuất hiện phổ biến cũng như động từ nào là hiếm xuất hiện trong các bài hát tình yêu tiếng Anh. Từ khóa Động từ loại động từ. Tác giả liên hệ chính. Email n2linhchi@ Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn 2019 13 6 55-70 55 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Verbs in English love songs Nguyen Thi Ngoc Huong1 Bui Nguyen Phuong Thao2 1 Faculty of Foreign Languages Quy Nhon University 2 Student of Faculty of Education course 39 Quy Nhon University Received 14 10 2019 Accepted 30 11 2019 ABSTRACT The study is about verbs in English love songs. We deal with the classes of verbs and the frequency of using each class of verbs. One of the most important aims of the research is to provide information about the frequency of verbs through which those with a purely academic interest will all find it useful to know which verbs are common as well as which are rare in English love songs. Từ khóa Verbs verb classes. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Thứ ba tôi chọn tình yêu love là chủ đề chung cho các bài hát là vì phần lớn các bài Chúng tôi đã quyết định chọn nghiên cứu hát viết về chủ đề này. Tình yêu luôn có sức hút về động từ verbs trong các bài hát tiếng Anh về mạnh mẽ đối với mỗi người chúng ta đặc biệt là tình yêu vì các lý do sau các bạn trẻ. Hơn thế nữa phạm trù về tình yêu Thứ nhất động từ là một từ biết nói a cũng rất rộng. Bên cạnh tình yêu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    20    2    30-09-2022
158    11    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.