Biển trong truyện kể dân gian Nam Trung Bộ

Văn học dân gian là kho tàng quý giá, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của mỗi quốc gia. Có mặt trong nhiều thể loại truyện kể dân gian, biển không chỉ là hình ảnh thiên nhiên, là dấu ấn lãnh thổ mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa. Chúng ta có thể khám phá được nguồn gốc, đặc điểm của biển, mối quan hệ giữa biển và con người. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y The sea in South Central folk tale Phan Anh Nguyen Phu Yen University Received 24 08 2019 Accepted 25 09 2019 ABSTRACT Folk literature is a precious treasure which holds cultural value of each country. Appearing in many genres of folk tale sea is not only a natural image or a territorial imprint but it also contains many meanings. We can discover the origin characteristics of the sea the relationship between the sea and the people. Folk conception of the sea is very plentiful and it confirms the existence as well as the importance of the sea to humans. Keywords Sea folk tale South Central. Corresponding author. Email anhnguyenphan88@ Journal of Science - Quy Nhon University 2019 13 6 17-24 17 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Biển trong truyện kể dân gian Nam Trung Bộ Phan Ánh Nguyễn Đại học Phú Yên Ngày nhận bài 24 08 2019 Ngày nhận đăng 25 09 2019 TÓM TẮT Văn học dân gian là kho tàng quý giá lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của mỗi quốc gia. Có mặt trong nhiều thể loại truyện kể dân gian biển không chỉ là hình ảnh thiên nhiên là dấu ấn lãnh thổ mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa. Chúng ta có thể khám phá được nguồn gốc đặc điểm của biển mối quan hệ giữa biển và con người. Quan niệm dân gian về biển rất phong phú và khẳng định được sự tồn tại cũng như tầm quan trọng của biển đối với con người. Từ khóa Biển truyện kể dân gian Nam Trung Bộ. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ không chỉ xác định được đặc điểm của biển mà Văn học dân gian là một kho tàng quý giá còn hiểu rõ nó hơn trong mối quan hệ với đời của mỗi quốc gia. Nơi đây lưu giữ quan niệm sống tinh thần và cuộc sống hiện thực của người nhân sinh và nhiều khía cạnh của đời sống hiện dân nơi đây. thực cũng như tâm hồn con người. Hiện nay các Để triển khai đề tài Biển trong truyện kể nhà nghiên cứu vẫn dựa vào văn học dân gian để dân gian Nam Trung Bộ chúng tôi đã khảo sát khám phá đem lại được những giá trị khoa học 615 truyện kể dân gian vùng Nam Trung Bộ bao thực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    12    1    03-10-2022
2    6    1    03-10-2022
21    20    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.