Từ Siêu hình học đến Giải cấu trúc

Bài viết lược thuật sự vận động tri thức trong lịch sử tư tưởng phương Tây: 1) Khởi nguồn của Siêu hình học, 2) Sự thống trị của Siêu hình học, 3) Các phản biện Siêu hình học và sự phiêu lưu của Giải cấu trúc. Từ Siêu hình học đến Giải cấu trúc là một cuộc đấu tranh vật vã của nhân loại trên con đường đi đến chân trời khai phóng tri thức. | TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN From Metaphysics to Deconstruction Chau Minh Hung Faculty of Primary School and Preshool Education Quy Nhon University Received 31 08 2019 Accepted 30 09 2019 ABSTRACT The article briefly describes the movement of knowledge in Western thought history 1 The source of Metaphysics 2 The dominance of Metaphysics 3 The criticism of Metaphysics and the advent of Deconstruction. From Metaphysics to Deconstruction is a struggle of humanity on the road to liberal horizon of knowledge. Keywords Metaphysics myth psychoanalysis structuralism deconstruction. Corresponding author. Email chauminhhung@ Journal of Science - Quy Nhon University 2019 13 6 5-16 5 JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Từ Siêu hình học đến Giải cấu trúc Châu Minh Hùng Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non Ngày nhận bài 31 08 2019 Ngày nhận đăng 30 09 2019 TÓM TẮT Bài viết lược thuật sự vận động tri thức trong lịch sử tư tưởng phương Tây 1 Khởi nguồn của Siêu hình học 2 Sự thống trị của Siêu hình học 3 Các phản biện Siêu hình học và sự phiêu lưu của Giải cấu trúc. Từ Siêu hình học đến Giải cấu trúc là một cuộc đấu tranh vật vã của nhân loại trên con đường đi đến chân trời khai phóng tri thức. Từ khóa Siêu hình học huyền thoại phân tâm học cấu trúc luận giải cấu trúc. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ đã thành tôn giáo trước khi đối mặt với thực tại Siêu hình học là một khái niệm rất căn bản sống động và hiện sinh. của triết học nhưng ít nhà nghiên cứu ở Việt Nam 2. NỘI DUNG hiểu thông suốt. Nhiều diễn giải làm cho cái đã . Siêu hình học là gì khó càng thêm khó và rối mù. Trong khi Siêu hình học lại ảnh hưởng lên toàn bộ triết học và Siêu hình học tiếng Anh Metaphysics khoa học trước thế kỷ 20 đặc biệt chi phối dai gốc Hy Lạp μετάφυσικά. Μετά nghĩa là đằng dẳng đến văn hóa nghệ thuật cổ điển lẫn hiện sau Metaphisika là cái đằng sau vật chất còn gọi đại. Những khái niệm bản thể bản sắc trong văn là vật chất của vật chất . Khái niệm này áp đặt hóa học huyền thoại

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    3    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.