Vận dụng phân tích dữ liệu lớn trong thử nghiệm cơ bản trong kiểm toán báo cáo tài chính

Mục tiêu bài viết về vận dụng phân tích dữ liệu lớn vào giai đoạn thực hiện kiểm toán, cụ thể là thử nghiệm cơ bản bao gồm thủ tục phân tích và thử nghiệm chi tiết. Trong đó, bài báo đề cập đến một số kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn thường gặp và ví dụ minh họa nhằm mô tả rõ ràng hơn cách thức vận dụng trong thực tiễn. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Apply big data analysis in substantive test in financial audit Nguyen Vinh Khuong Nguyen Ngoc Tue Minh University of Economics and Law Vietnam National University HCMC Received 30 05 2019 Accepted 04 12 2019 ABSTRACT Big data has a significant impact on auditing and assurance service ensuring that companies are operating and generating more data than ever before. With the smart use of the latest technologies along with the knowledge and experience available auditors can achieve a better insight into the overall financial situation of customers. Hence auditor can make better decisions improve audit quality and ultimately create value for customers. The purpose of the paper is on the application of big data analysis at the stage of auditing in particular substantive test including analytical procedures and test of details of balances. In particular the article discussed some common data analysis techniques and patterns to describe more precisely how to utilise in practice. Keywords Big data substantive test auditing. Corresponding author. Email khuongnv@ Journal of Science - Quy Nhon University 2019 13 6 95-106 95 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Vận dụng phân tích dữ liệu lớn trong thử nghiệm cơ bản trong kiểm toán báo cáo tài chính Nguyễn Vĩnh Khương Nguyễn Ngọc Tuệ Minh Trường Đại học Kinh tế-Luật ĐHQG Ngày nhận bài 30 05 2019 Ngày nhận đăng 04 12 2019 TÓM TẮT Dữ liệu lớn cũng ảnh hưởng đáng kể tới ngành nghề kiểm toán và dịch vụ đảm bảo khi các công ty đang vận hành và tạo ra nhiều dữ liệu hơn bao giờ hết. Với việc sử dụng một cách thông minh các công nghệ mới nhất cùng với kiến thức và kinh nghiệm có sẵn các kiểm toán viên có thể đạt được một cái nhìn sâu sắc hơn về toàn cảnh tình hình tài chính của khách hàng từ đó đưa ra quyết định tốt hơn nâng cao chất lượng kiểm toán và cuối cùng tạo ra giá trị cho khách hàng. Mục tiêu bài báo về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.