Nhận thức một số nội dung liên quan đến phong trào “Nước Xu”

Bài viết tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến phong trào “Nước Xu” cần nhận thức thống nhất, như: thủ lĩnh Săm Brăm, đồng xu, nước thánh, thời gian, không gian diễn ra phong trào này. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 12 SốTập 12 69-75 6 2018 2018 NHẬN THỨC MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN PHONG TRÀO NƯỚC XU TRẦN QUỐC TUẤN1 NGUYỄN VĂN HỢP2 1 Khoa Lịch sử Trường Đại học Quy Nhơn 2 Trường THPT Phan Châu Trinh Tỉnh Phú Yên TÓM TẮT Nhận thức một số nội dung liên quan đến phong trào Nước Xu Phong trào Nước Xu là phong trào đấu tranh của đồng bào các dân tộc thiểu số diễn ra dưới hình thức mới lạ thu hút đông đảo nhiều người tham gia. Từ huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên phong trào Nước Xu lan tỏa rộng khắp địa bàn miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên. Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy một số công trình nghiên cứu về phong trào này đã công bố có những điểm khác nhau. Bài viết tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến phong trào Nước Xu cần nhận thức thống nhất như thủ lĩnh Săm Brăm đồng xu nước thánh thời gian không gian diễn ra phong trào này. Từ khóa Phong trào Nước Xu thủ lĩnh Săm Brăm tỉnh Phú Yên các tỉnh Nam Trung Bộ Tây Nguyên. ABSTRACT The Cognition of Some Issues Relating to Nuoc Xu Movement Nuoc Xu movement is the movement of the struggle of ethnic minorities which took place in a new form and attracted a large number of participants with an exciting response. From a location in Son Hoa district Phu Yen province the movement spread all over the mountainous areas of the Southern Central provinces and the Central Highlands. However when researching on this movement we found some published documents relating to this movement controversial. This article focuses on some new insights related to the Nuoc Xu movement such as the leader of the Sam Bram coins holy water time and space etc. Keywords Nuoc Xu movement the leader of the Sam Bram Phu Yen province Southern Central provinces the Central Highlands. 1. Đặt vấn đề Sau khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 thực dân Pháp tăng cường khai thác bóc lột nhân dân Việt Nam đặc biệt là ở những vùng đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống đẩy họ lâm vào cảnh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    6    1    30-09-2022
85    9    1    30-09-2022
28    14    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.