The structural metaphors in Graham Greene’s novel the Quiet American

This study investigates the structural metaphors used in the source language from Graham Greene’s novel “The Quiet American”. The study was conducted with the qualitative aspects of the data and analytic, synthetic method based on the theoretical framework about metaphors of George Lakoff and Mark Johnson (1980) and Kovecses (2002). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
61    7    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.