Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa thái độ hoài nghi nghề nghiệp và tính độc lập của kiểm toán viên

Mục tiêu bài viết nhằm phân tích mối quan hệ về thái độ hoài nghi nghề nghiệp (TĐHNNN) và tính độc lập của kiểm toán viên. TĐHNNN và tính độc lập đều là tiền đề quyết định cho cuộc kiểm toán hiệu quả theo (Bazerman, 2005; Francis, 2011; Hurtt và cộng sự, 2013 và Nelson; 2009). | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 12 Số 6 Tập 12 Tr. 2018 Số101-109 6 2018 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA THÁI ĐỘ HOÀI NGHI NGHỀ NGHIỆP VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN MAI THỊ HOÀNG MINH1 NGUYỄN VĨNH KHƯƠNG2 1 Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế TP. HCM 2 Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TP. HCM TÓM TẮT Mục tiêu bài báo nhằm phân tích mối quan hệ về thái độ hoài nghi nghề nghiệp TĐHNNN và tính độc lập của kiểm toán viên. TĐHNNN và tính độc lập đều là tiền đề quyết định cho cuộc kiểm toán hiệu quả theo Bazerman 2005 Francis 2011 Hurtt và cộng sự 2013 và Nelson 2009 . Tiếp đến bài viết thảo luận về mối quan hệ giữa thái độ hoài nghi nghề nghiệp và tính độc lập của kiểm toán viên dựa trên kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu trước đây. Từ kết quả nghiên cứu trước đây để kết luận về mối quan hệ giữa thái độ hoài nghi nghề nghiệp và tính độc lập của kiểm toán viên và đưa ra các ý tưởng cho nghiên cứu trong tương lai. Từ khóa Thái độ hoài nghi nghề nghiệp tính độc lập của kiểm toán viên. ABSTRACT Studies on the Relationship Between Professional Skepticism and the Auditor Independence This paper is aimed to analyze the relationship between the professional skepticism and the auditor independence. Professional skepticism and independence were the decisive prerequisites for an effective audit Bazerman 2005 Francis 2011 Hurtt et al. 2013 and Nelson 2009 . In addition the article discusses the relationship between professional skepticism and auditor independence based on the findings of the previous studies. From the results of the previous studies this paper with draws the relationship between the professional skepticism and the auditor independence and proposes some ideas for future research. Keywords Professional skepticism Auditor independence. 1. Đặt vấn đề Mục tiêu của bài báo này là phân tích mối quan hệ giữa thái độ hoài nghi nghề nghiệp và tính độc lập của kiểm toán viên KTV mà rất ít nghiên cứu đề cập đến vấn đề này Hurtt và cộng sự

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
67    10    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.