Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến điện áp lưới điện Bình Định

Sự kết nối DG vào lưới có thể làm ảnh hưởng đến một số yếu tố của lưới điện hiện có. Điện áp là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng vận hành lưới điện, cần đặc biệt quan tâm. Bài viết dùng công cụ đường cong PV/QV trong phần mềm PowerWorld để phân tích ổn định điện áp lưới điện Bình Định khi không có DG và khi có DG. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 10 SốTập 4 2016 10 55-62 2016 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN ĐIỆN PHÂN TÁN ĐẾN ĐIỆN ÁP LƯỚI ĐIỆN BÌNH ĐỊNH TRƯƠNG MINH TẤN1 TRẦN NGỌC THẠNH2 THÂN VĂN THÔNG1 1 Khoa Kỹ thuật amp Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn 2 Khoa Điện Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn TÓM TẮT Hiện nay nguồn điện phân tán DG Distributed Generation được sản xuất từ năng lượng tái tạo phát triển mạnh. Sự kết nối DG vào lưới có thể làm ảnh hưởng đến một số yếu tố của lưới điện hiện có. Điện áp là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng vận hành lưới điện cần đặc biệt quan tâm. Bài báo dùng công cụ đường cong PV QV trong phần mềm PowerWorld để phân tích ổn định điện áp lưới điện Bình Định khi không có DG và khi có DG. Từ kết quả mô phỏng trên phần mềm PowerWorld xác định phạm vi ảnh hưởng của DG. Đồng thời kết hợp chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cải thiện điện áp tính toán hệ số cải thiện chất lượng điện áp của DG. Các kết quả cho thấy DG - Phong điện Phương Mai 3 có khả năng cải thiện điện áp một số nút lân cận điểm kết nối. Từ khóa Chất lượng điện năng nguồn điện phân tán ổn định điện áp. ABSTRACT Effects of distributed generation on the voltage of Binh Dinh province s power grid The production of DG from renewable energy has dramatically increased in recent years. Connection of DG to the existing electrical grid may affect some of its elements. Voltage is a factor which directly influences the state of the grid operation which needs special attention. In this article the curve tool PV QV in PowerWorld software was used to analyze the voltage stability of Binh Dinh s power grid when there is no DG and when there is DG. From the simulation results on PowerWorld the incidence of DG is determined. Also the target of efficiency evaluation was combined to improve the voltage for coefficient calculation and to improve the voltage quality of the DG. The results showed that DG - Phuong Mai 3 Wind Power is capable of improving the voltage of some .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
286    8    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.