Một kỹ thuật trích chọn đặc trưng biểu cảm khuôn mặt dựa vào mô hình xuất hiện tích cực

Bài viết này đề xuất một kỹ thuật trích chọn đặc trưng biểu cảm khuôn mặt dựa trên phương pháp mô hình xuất hiện tích cực (Active Appearance Model - AAM) để nội suy hình dạng của khuôn mặt từ đó trích chọn được các đặc trưng biểu cảm của khuôn mặt một cách hiệu quả. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 10 SốTập 4 2016 10 27-38 2016 MỘT KỸ THUẬT TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG BIỂU CẢM KHUÔN MẶT DỰA VÀO MÔ HÌNH XUẤT HIỆN TÍCH CỰC LÊ THỊ KIM NGA1 PHẠM THỊ THANH TUYỀN2 PHẠM TRẦN THIỆN1 NGUYỄN THỊ ANH THI1 TRẦN THỊ LIÊN1 PHÙNG VĂN MINH1 1 Khoa CNTT- Trường Đại học Quy Nhơn 2 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định TÓM TẮT Trong những năm gần đây phân tích biểu cảm khuôn mặt một cách tự động là một trong những vấn đề được quan tâm thu hút bởi nhiều nhóm nghiên cứu thị giác máy trong và ngoài nước. Phân tích biểu cảm khuôn mặt có nhiều ứng dụng từ khoa học đến thực tiễn như nhận dạng khuôn mặt nhận dạng trạng thái khuôn mặt trong giám sát an ninh mô hình hóa biểu cảm khuôn mặt trong thực tại ảo tương tác người máy thông qua các trạng thái cảm xúc trên khuôn mặt Một bước quan trọng trong nhận dạng biểu cảm khuôn mặt là trích chọn các đặc trưng mô tả trạng thái cảm xúc trên khuôn mặt. Bài báo này đề xuất một kỹ thuật trích chọn đặc trưng biểu cảm khuôn mặt dựa trên phương pháp mô hình xuất hiện tích cực Active Appearance Model - AAM để nội suy hình dạng của khuôn mặt từ đó trích chọn được các đặc trưng biểu cảm của khuôn mặt một cách hiệu quả. Kết quả thực nghiệm của kỹ thuật đề xuất trên tập dữ liệu bao gồm dữ liệu thu thập tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định và dữ liệu khuôn mặt Markus Weber cho thấy độ chính xác trung bình hơn 80 ngay cả trong những điều kiện ánh sáng và nền phức tạp. Từ khóa Mô hình xuất hiện hoạt động nhận dạng cảm xúc nhận dạng biểu cảm của khuôn mặt phân tích khuôn mặt. ABSTRACT A method for extracting facial expression features based on the active appearance model In recent years analyzing facial expressions automatically has been one of the issues attracting attention by many computer vision research groups. Facial expression analysis has been in application research and practice such as for face recognition face emotion recognition in surveillance modeling facial .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.