Factors affecting the revenue of the electric factory in immediate market and through contract for difference

This article investigates the factors affecting the revenue of the plant when paying through the electricity market and contract for the difference such as the affection of power, contract price and the factory’s offer price. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    1    30-09-2022
257    5    1    30-09-2022
1    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.