Nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị TCSC đến rơle bảo vệ khoảng cách trên đường dây truyền tải điện năng

Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị bù dọc điều khiển bằng thyristor (TCSC) đến rơle bảo vệ khoảng cách trên đường dây truyền tải điện năng. Các dữ liệu đo lường dòng điện và điện áp tại vị trí đặt rơle được thu thập và tính toán giá trị tổng trở đo trong các chế độ có và không có TCSC lắp đặt trên đường dây. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 13 SốTập 13 13-22 1 2019 2019 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾT BỊ TCSC ĐẾN RƠLE BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG NGÔ MINH KHOA ĐOÀN ĐỨC TÙNG Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn TÓM TẮT Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị bù dọc điều khiển bằng thyristor TCSC đến rơle bảo vệ khoảng cách trên đường dây truyền tải điện năng. Các dữ liệu đo lường dòng điện và điện áp tại vị trí đặt rơle được thu thập và tính toán giá trị tổng trở đo trong các chế độ có và không có TCSC lắp đặt trên đường dây. Sự cố ngắn mạch xảy ra tại các vị trí khác nhau trên đường dây tải điện được khảo sát để từ đó tính toán và định vị vị trí sự cố xảy ra trên đường dây nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của TCSC đến rơle bảo vệ khoảng cách. Phần mềm mô phỏng Matlab Simulink được sử dụng để mô hình hóa sơ đồ hệ thống điện đơn giản bao gồm một đường dây tải điện có hai nguồn cung cấp ở hai đầu các khối nguồn khối đường dây khối mô hình TCSC khối đo lường dòng điện và điện áp khối phân tích Fourier cũng được tích hợp trên mô hình mô phỏng hệ thống điện đơn giản đó. Các kết quả mô phỏng đã cho thấy sự ảnh hưởng của TCSC đến rơle bảo vệ khoảng cách trong việc xác định tổng trở đo và định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện. Từ khóa TCSC bảo vệ khoảng cách tổng trở đo đường dây truyền tải Matlab Simulink. ABSTRACT Impact of TCSC on Distance Protection Relay on Power Transmission Lines This paper investigates the impact of thyristor controlled series capacitor TCSC on the distance relay on transmission lines. Voltage and current measurement data at the relay positions are collected and calculated for the apparent impedance measured in the modes with and without TCSC installed on the line. Short circuit faults occur at different locations on the power transmission lines surveyed in order to calculate and locate the fault occurring on the line for the purpose of evaluating the impact of TCSC on .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    12    1    02-10-2022
2    5    1    02-10-2022
41    7    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.