Nghiên cứu sự hấp phụ carbon monoxide trên cluster germani pha tạp niken bằng phương pháp hóa học tính toán

Nghiên cứu sự hấp phụ CO trên cluster Gen Ni (n = 1-9) sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT) tại mức lí thuyết B3P86/6-311+G(d). Tất cả các đồng phân bền nhất của phức đều ở trạng thái spin thấp (singlet và triplet) được tạo thành từ tương tác giữa đồng phân bền nhất của cluster với CO. Các phức tạo thành đều có năng lượng hấp phụ và năng lượng tương tác âm. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 13 Số 1 Tập 13 Tr. 2019 Số107-117 1 2019 NGHIÊN CỨU SỰ HẤP PHỤ CARBON MONOXIDE TRÊN CLUSTER GERMANI PHA TẠP NIKEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC TÍNH TOÁN LÊ THỊ ĐẨU1 NGUYỄN ĐỨC MINH2 HỒ QUỐC ĐẠI3 NGUYỄN NGỌC TRÍ4 VŨ THỊ NGÂN5 1 3 4 5 Phòng thí nghiệm hóa học tính toán và mô phỏng Trường Đại học Quy Nhơn 2 Khoa Khoa học Trường Đại học Quảng Bình TÓM TẮT Nghiên cứu sự hấp phụ CO trên cluster GenNi n 1-9 sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ DFT tại mức lí thuyết B3P86 6-311 G d . Tất cả các đồng phân bền nhất của phức đều ở trạng thái spin thấp singlet và triplet được tạo thành từ tương tác giữa đồng phân bền nhất của cluster với CO. Các phức tạo thành đều có năng lượng hấp phụ và năng lượng tương tác âm. Khả năng hấp phụ của cluster pha tạp phụ thuộc vào kích thước cluster mạnh nhất với n 1 và 3 yếu nhất với n 2 8 và 9. Bản chất của sự hấp phụ này là hấp phụ hóa học do có liên kết cho nhận σ Ni-C và tương tác cho nhận ngược từ AO-3d của Ni tới MO phản liên kết π của CO. Ảnh hưởng của nguyên tử Ge tới khả năng hấp phụ của cluster mạnh nhất đối với n 9. Tóm lại khả năng hấp phụ của cluster GenNi phụ thuộc chặt chẽ vào kích thước và cấu trúc cluster. Từ khóa Hấp phụ CO cluster germani pha tạp niken năng lượng hấp phụ năng lượng tương tác tương tác cho nhận. ABSTRACT Adsorption of Carbon Monoxide on GenNi n 1-9 Cluster Using Theoretical Methods The adsorption of CO on GenNi n 1-9 clusters using density functional theory DFT at the B3P86 6-311 G d level of theory was investigated. All of the most stable complexes which are formed from interaction between CO and the lowest-lying isomers of the corresponding clusters prefer the low spin states singlet and triplet . The complexes possess negative adsorption energies and interaction energies and the most negative one is with n 1 and 3 and the least negative with n 2 8 and 9. The obtained results show that the adsorption of CO on the GenNi clusters are of chemical nature .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
158    12    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.